Odpowiedzialność ekologiczna jako element rozwoju technologicznego

„Dzisiejszy świat poszukuje wielu dróg w kierunku zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, zwiększenia zasobów wody słodkiej czy redukcji zużycia energii. Od ponad 125 lat Alfa Laval oferuje swoim klientom rozwiązania, które pomagają generować, ponownie wykorzystywać i chronić zasoby naturalne – takie jak energia i woda – w procesach technologicznych” Lars Renström, Prezydent i CEO, Alfa Laval

Alfa Laval jako firma od wielu lat działająca na rynku dóbr i technologii przemysłowych, bierze również odpowiedzialność za efekty rozwoju technologicznego i konsekwentnie podejmuje wysiłki w zakresie ochrony środowiska. Odbywa się to poprzez:

  1. Tworzenie i wdrażanie proekologicznych rozwiązań
    do różnorodnych procesów produkcyjnych w zakresie efektywnego wykorzystania energii, ochrony wody oraz utrzymania czystości powietrza.
  2. Podejmowanie działań wewnętrz organizacji, związanych z międzynarodową działalnością produkcyjną i handlową firmy.

Proekologiczne rozwiązania Alfa Laval

Wdrażanie proekologicznych rozwiązań Alfa Laval w procesach technologicznych pozwala na efektywne wykorzystanie energii, zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych oraz odzysk różnorodnych mediów. Efektem takiego działania są niższe koszty operacyjne przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego oddziaływania procesów produkcyjnych na środowisko naturalne.

Wykorzystanie energii

Dla procesów ogrzewania i chłodzenia, które są istotną częścią większości procesów przemysłowych, Alfa Laval oferuje wysokoefektywne wymienniki ciepła w celu jak najlepszego wykorzystania energii. Utrzymywany jest stały trend rozszerzenia zakresu temperatur i ciśnienia roboczego płytowych wymienników ciepła, które w ten sposób mogą zastąpić tradycyjne i mniej ekonomiczne urządzenia wymiany ciepła.

Efektywność oddzielania

Wysokoobrotowe wirówki, dekantery czy filtry Alfa Laval przeznaczone do oddzielania dwóch frakcji od siebie lub usuwania cząstek stałych z cieczy zapewniają wysoką efektywność separacji, i gwarantują korzyści w postaci: podwyższonej wydajności procesów, zmniejszonej ilości produkowanych osadów ściekowych, oraz zmniejszonego zużycia energii.

Czystość i sterylność procesów higienicznych

Urządzenia Alfa Laval gwarantują zachowanie czystości i sterylności w procesach technologicznych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym, w których ze względu na specyfikę produkcji należy przestrzegać bardzo wysokich standardów higieny. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji urządzeń możliwe stało się wyeliminowanie zjawiska zakażenia produktów, i tworzenia się martwych przestrzeni wewnątrz urządzeń, co gwarantuje utrzymanie w czystości pomp, zaworów i orurowania. Jednocześnie urządzenia wymagają stosowania tylko minimalnych ilości cieczy czyszczących, co znacząco wpływa na zmniejszenie ilości osadów ściekowych.

Ekologia wewnątrz Alfa Laval

Mimo że zyski, jakie są osiągane przy wykorzystywaniu produktów Alfa Laval w procesach technologicznych rekompensują znacznie ilości zanieczyszczeń emitowanych przy ich wytwarzaniu, Alfa Laval z pełną świadomością przystępuje do działań ograniczających ten proces. Firma stosuje metody, które gwarantują jak najbardziej proekologiczny proces rozwoju produktów, począwszy od etapu projektowania, wytwarzania, wprowadzania produktów na rynek, a kończąc na ich serwisowaniu.

Emisje zanieczyszczeń

W 2007 roku Alfa Laval przeprowadziła analizy dotyczące emisji gazów związanych z szeroko rozumianą działalnością firmy. W rezultacie okazało się, że emisje gazów w zakresie transportu produktów Alfa Laval i podróży służbowych są znacznie wyższe od zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady produkcyjne Alfa Laval. Emisja CO2 wyniosła 43% (transport), 34% (zakłady produkcyjne), 34% (podróże służbowe) wartości emitowanego przez Alfa Laval CO2.

Aby ograniczyć negatywny wpływ własnych działań na środowisko naturalne Alfa Laval ustanowiła swój indywidualny cel ekologiczny - zmniejszenie emisji o 15 % w okresie 2007-2011.

Ponadto, w 43 zakładach produkcyjnych Alfa Laval zostały wprowadzone systemy ochrony zasobów naturalnych, zaś System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 do stycznia 2009 roku został wprowadzony w 11 zakładach. Oznacza to, że 77% całkowitej produkcji odbywa się zgodnie z zaakceptowanymi przez odpowiednie instytucje akredytacyjne procedurami i procesami.

Analizy cyklu życia nowego produktu

Jednym z takich działań jest metoda oceny wpływu produktu na środowisko naturalne podczas całego cyklu jego życia. Uzyskane wyniki są brane pod uwagę przez inżynierów i konstruktorów już na wstępnym etapie opracowywania produktu.

Metoda ta została przetestowana w procesie konstruowania czterech produktów wprowadzonych na rynek w 2007 roku i wydaje się być jednym z narzędzi mających proekologiczny wpływ na końcowe decyzje projektantów.

Współpraca z Forest Stewardship Council

W roku swojego jubileuszu - 125 lat działalności, Alfa Laval rozpoczęła również współpracę
z organizacją ekologiczną non-profit, Forest Stewardship Council, której celem jest promowanie odpowiedzialnego zarządzania gospodarką leśną.

Współpraca Alfa Laval z tą organizacją dotyczy ochrony i odnowy lasów tropikalnych na Borneo i w dorzeczu Amazonki. Rozpoczęta inicjatywa jest o tyle istotna i warta zauważenia, że w ciągu ostatnich 30 lat nastąpiło wycięcie 25% obszarów leśnych ze wszystkich do tej pory wyciętych, podczas gdy niszczenie pozostałych 75% odbywało się na przestrzeni 10 000 lat.

Zastosowanie technologii Alfa Laval dla ochrony środowisko naturalnego

Powietrze

Ograniczenie emisji CO2 i siarki Produkcja paliw odnawialnych Oczyszczanie gazów wylotowych z karterów silników spalinowych. Zmniejszenie zużycia energii Podwyższenie odzysku ciepła Efektywne ogrzewanie budynków mieszkalnych Stosowanie naturalnych czynników chłodniczych Przechowywanie świeżej żywności Efektywna procesy klimatyzacyjne

Woda

Odwadnianie osadów ściekowych Zmniejszanie objętości osadów, przeznaczonych do dalszej utylizacji Odzysk mediów procesowych Wytwarzanie wody słodkiej Oczyszczanie wód balastowej i zęzowej na statkach