Systemy pomocnicze do przemysłu naftowo-gazowego

Oil and gas production requires various systems that provide utilities to support the main process. From utility cooling, seawater lift and fire water pumping to waste heat recovery, power generation and ballast water pumping, Alfa Laval has a broad range of compact, dependable and cost-effective utility systems that get the job done.

oil and gas utility systems main image 640x360px

Solutions for oil and gas utility systems

Alfa Laval oil and gas utility systems are vital to the success of the main oil and gas processes that they support. Here is a brief overview of the broad range of utility systems that Alfa Laval has developed for the oil and gas industry to boost the overall performance of oil and gas processes.

Systemy zaopatrzenia w ropę naftową i gazową Alfa Laval mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia głównych procesów naftowo-gazowych, które wspierają. Poniżej znajduje się krótki przegląd szerokiej gamy systemów użytkowych, które firma Alfa Laval opracowała dla przemysłu naftowo-gazowego w celu zwiększenia ogólnej wydajności procesów związanych z ropą naftową i gazem.

Utility cooling

Alfa Laval has a long history of mediating the exchange between heat and cold. In drilling, our experience is put to use in gasketed plate heat exchangers and air heat exchangers for a range of utility functions.

Alfa Laval ma długą historię pośrednictwa wymiany ciepła i zimna. W trakcie wiercenia nasze doświadczenie jest wykorzystywane w uszczelnionych płytowych wymiennikach ciepła i powietrznych wymiennikach ciepła do różnych funkcji użytkowych.

Our heat transfer solutions are already compact and energy efficient. Yet we continue to push limits, introducing new plate patterns and other innovations that further optimize heat transfer and minimize fouling. The resulting solutions are as easy to maintain as they are cost effective.

Nasze rozwiązania w zakresie wymiany ciepła są już kompaktowe i energooszczędne. Nadal jednak naciskamy granice, wprowadzając nowe wzory płyt i inne innowacje, które dodatkowo optymalizują wymianę ciepła i minimalizują zanieczyszczenie. Uzyskane rozwiązania są łatwe w utrzymaniu, ponieważ są opłacalne.

Seawater lift

Seawater lift is common in offshore applications. It may be used continuously to supply cooling water, but also intermittently, for example during ballasting. Installing caissons and using Framo pumps for the purpose eliminates the risk of flooding while reducing CAPEX and OPEX.

Woda morska jest popularna w morskich zastosowaniach. Może być stosowany w sposób ciągły do dostarczania wody chłodzącej, ale również okresowo, na przykład podczas balastowania. Instalacja kafelków i używanie pomp Framo w tym celu eliminuje ryzyko powodzi, redukując nakłady inwestycyjne i OPEX.

The pumps employ a cable-free concept that eliminates cable handling and submerged cable penetrations. Designed with overpressure protection of the motor and all electrical and rotating parts, they provide safe and reliable operation in hazardous areas. All Framo sea water lift systems undergo full-scale testing prior to delivery to ensure easy installation during commissioning.

Pompy wyposażone są w koncepcję bezkablową, która eliminuje przenikanie kabli i zanurzenia w przewodzie. Zaprojektowane z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym silnika i wszystkimi elementami elektrycznymi i obrotowymi zapewniają bezpieczną i niezawodną pracę w obszarach zagrożonych wybuchem. Wszystkie systemy podnoszenia wody morskiej Framo są poddawane pełnej analizie przed dostawą, aby zapewnić łatwą instalację podczas rozruchu.

Fire water pumping

Pumped water is the first line of defence in preventing fire-related catastrophes. Framo fire water pumps have been used in offshore applications since the 1970s, becoming the firefighting system of choice due to their responsiveness and reliability.

Woda zaporowa jest pierwszą linią obrony w zapobieganiu katastrofom związanym z pożarem. Pompy pożarowe Framo są stosowane w zastosowaniach offshore od lat 70-tych, stając się wyborem systemów przeciwpożarowych ze względu na ich elastyczność i niezawodność.

Powered by diesel generators. Framo fire water pumps are available in hydraulic and electric
versions, selected mainly on the basis of the volume of water to be discharged. All Framo fire water pumping systems undergo full-scale testing prior to delivery to ensure easy installation during commissioning.

Powered by generatory diesla. Pompy pożarowe Framo są dostępne w wersji hydraulicznej i elektrycznej
Wersje, wybrane głównie w oparciu o objętość wody, która ma być odprowadzana. Wszystkie systemy pompowania wody poŜarowej Framo poddawane są testom na pełną skalę przed dostawą, aby zapewnić łatwą instalację podczas rozruchu.

Fresh water generation

Alfa Laval fresh water generators enable offshore facilities and vessels to make economical use of abundant seawater. We pioneered the compact production of fresh water through vacuum distillation, doing away with bunkered water for crew and technical needs.

Generatory słodkowodne Alfa Laval umożliwiają korzystanie z obfitych wód morskich urządzeń i statków. Udało nam się wyprodukować czystą wodę poprzez destylację próżniową, odseparując wodę bunkrowaną dla załogi i potrzeby techniczne.

Introduced over 50 years ago, our thermally driven technology has since developed into a range of compact, energy-efficient systems. Based on the engine and the heat it produces using electricity, we can configure an efficient solution from our Alfa Laval ORCA, AQUA or DOLPHIN series.
Wprowadzona ponad 50 lat temu, nasza technologia termoregulowana została opracowana w oparciu o kompaktowe, energooszczędne systemy. W oparciu o silnik i ciepło, które wytwarza przy użyciu energii elektrycznej, możemy skonfigurować wydajne rozwiązanie z serii ALCA Laval ORCA, AQUA lub DOLPHIN.

Fuel and lube oil cleaning

Alfa Laval helps get top value from all types of oils. Whether maximizing the fuel extracted from residual oils or extending the lifetime of circulated lubricants, our solutions bring long-term economy while protecting the engine or gas turbine and other sensitive equipment. Our centrifugal separation technology has long set the standard for separation performance. No less pioneering today, our separators have become more modular and less complex, while the efficiency and protection they provide have only increased.

Alfa Laval pomaga uzyskać najwyższą jakość z wszystkich rodzajów olejów. Niezależnie od tego, czy zmaksymalizować ilość paliwa wydobywanego z olejów resztkowych czy przedłużając żywotność krążących smarów, nasze rozwiązania zapewniają długoterminową ekonomię, chroniąc silnik lub turbinę gazową i inne wrażliwe urządzenia. Nasza technologia rozdzielania odśrodkowego od dawna wyznacza standardy wydajności separacji. Nie mniej pionierskie dziś nasze separatory stały się bardziej modularne i mniej skomplikowane, a efektywność i ochrona zapewniły tylko wzrosły.

Closed-loop cooling

Especially in an offshore process, cooling and production capacity are tightly linked. Closed-loop
systems must be properly designed to maximize cooling and prevent maintenance issues.
With decades of cooling experience, Alfa Laval has the knowledge and equipment to secure effective cooling. Alfa Laval gasketed plate heat exchangers, complemented by our reliable filters, optimize heat transfer and minimize fouling. On land, our Alfa Laval Niagara wet surface air coolers are a cost-effective opportunity to reduce water and chemical footprint.

Szczególnie w procesach offshore, chłodzenia i zdolności produkcyjne są ściśle związane. Pętla zamknięta
Systemy muszą być odpowiednio zaprojektowane, aby zmaksymalizować chłodzenie i zapobiegać problemom z utrzymaniem.
Dzięki wieloletnim doświadczeniom w chłodzeniu, Alfa Laval posiada wiedzę i sprzęt, zapewniający skuteczne chłodzenie. Alfa Laval wymienniki ciepła uszczelnione płytą, uzupełnione przez nasze niezawodne filtry, optymalizują przenoszenie ciepła i minimalizują zanieczyszczenie. Na lądzie chłodnice powietrza Alfa Laval Niagara są kosztownymi sposobami na zmniejszenie ilości wody i śladu chemicznego.

Closed-loop cooling system (integrated)

In FLNG applications, where cooling is especially critical, an integrated closed cooling water system is ideal. It combines closed-loop cooling with an open cooling loop, allowing both parts to be optimized and streamlined. The system replaces traditional topside pump modules with compact Framo sea water lift pumps, which reduce both footprint and weight. In the open seawater loop, the cooling performance is fully optimized to minimize the equipment required. The total result is lower CAPEX, along with a more compact footprint.

W zastosowaniach FLNG, gdzie chłodzenie jest szczególnie ważne, idealny jest zintegrowany, zamknięty system wody chłodzącej. Łączy chłodzenie z zamkniętym obiegiem z otwartą pętlą chłodzenia, umożliwiając optymalizację i optymalizację obu części. System zastępuje tradycyjne moduły pompy górnej z kompaktowymi pompami wody morskiej Framo, które zmniejszają zarówno ślad i masę. W otwartej pętli wody morskiej, wydajność chłodzenia jest w pełni zoptymalizowana, aby zminimalizować wymagane wyposażenie. Całkowity wynik to niższy CAPEX, a także bardziej kompaktowy ślad.

Steam and heat generation

Large quantities of steam, hot water or hot oil are required by many production processes. Alfa Laval has both decades of thermal expertise and a proven track record in supplying innovative boiler and combustion systems. Our high-efficiency Alfa Laval Aalborg systems – available with multi-fuel combustion technology – can be supplied as tailored modules for any requirement. Fully integrated and ready to install, they ensure safe, trouble-free operation with low environmental impact and low cost of ownership.

Duża ilość pary, gorąca woda lub gorący olej są wymagane w wielu procesach produkcyjnych. Alfa Laval ma dziesięciolecia ekspertyzy cieplnej i sprawdza się w dostarczaniu innowacyjnych kotłów i systemów spalania. Nasze wydajne systemy Alfa Laval Aalborg - dostępne w technologii spalania wielopaliwowego - mogą być dostarczane jako moduły dostosowane do wymagań. W pełni zintegrowane i gotowe do instalacji zapewniają bezpieczną, bezawaryjną pracę przy niskim oddziaływaniu na środowisko i niskim koszcie posiadania.

Waste heat recovery

Today’s diesel engines and gas turbine engines are far more efficient than their predecessors. Yet a vast amount of fuel energy is still released as heat. By using heat energy from various sources to produce steam and hot water, Alfa Laval Aalborg waste heat recovery systems improve plant efficiency overall.
Proven effective, our waste heat recovery systems deliver documented fuel savings and reductions in CO2 emissions. Compact and flexible, they can be installed and maintained easily – even within an existing plant.

Dzisiejsze silniki Diesla i silniki turbin gazowych są znacznie wydajniejsze niż ich poprzednicy. Jednak duża ilość energii paliwowej jest nadal uwalniana jako ciepło. Poprzez wykorzystanie energii cieplnej z różnych źródeł w celu produkcji pary i gorącej wody, system odzyskiwania ciepła Alfa Laval Aalborg poprawia ogólną wydajność instalacji.
Sprawdzone skuteczne nasze systemy odzyskiwania ciepła z odpadów zapewniają udokumentowane oszczędności paliwa i redukcję emisji CO2. Zwarta i elastyczna, mogą być łatwo zainstalowane i konserwowane - nawet w istniejącej instalacji.

Inert gas production

Combustible gas mixtures are a primary concern, especially during offloading. Alfa Laval has the knowledge and tools to ensure a stable tank environment, both in safe and in hazardous areas. Modular Alfa Laval Smit systems, which produce inert gas through a number of methods, are the leading solutions for degrading tank oxygen levels. Most are based on the unique Ultramizing® principle, which atomizes the fuel oil for soot-free gas, even at partial loads.

Ważnym problemem są mieszaniny gazów palnych, zwłaszcza podczas rozładunku. Alfa Laval posiada wiedzę i narzędzia zapewniające stabilne środowisko zbiornika, zarówno w bezpiecznych, jak iw niebezpiecznych miejscach. Modułowe systemy Alfa Laval Smit, które wytwarzają gaz obojętny za pomocą szeregu metod, są wiodącymi rozwiązaniami w celu obniżenia poziomu tlenu w zbiorniku. Większość oparta jest na unikalnej zasadzie Ultramizing®, która atomizuje olej opałowy dla gazu pozbawionego sadzy, nawet przy częściowych obciążeniach.

Power generation

Whether offshore or land-based, the loss of power to production processes means loss of income. Framo containerized or skid-mounted diesel generator systems provide valuable security, ensuring that essential or emergency electrical power is available at all times. Framo generator systems are designed for fail-safe start up, even during a cold-start sequence. Arranged as self-contained units that include all necessary auxiliary systems, they allow continuous operation for a specified time at rated power. All Framo power generator systems undergo full-scale testing prior to delivery to ensure easy installation during commissioning.

Niezależnie od tego, czy przybrzeżne czy lądowe utrata mocy w procesach produkcyjnych oznacza utratę dochodów. Opracowane przez firmę Framo układy generatorów dieslowskich w pojemnikach zapewniają cenne zabezpieczenia, zapewniając ciągłe i ciągłe zasilanie elektryczne. Systemy generatorów Framo są zaprojektowane do uruchamiania bezawaryjnego, nawet w trakcie zimnego startu. Uchwytywane jako samodzielne jednostki, które zawierają wszystkie niezbędne systemy pomocnicze, umożliwiają ciągłą pracę przez określony czas przy mocy znamionowej. Wszystkie generatory mocy Framo są poddawane pełnej analizie przed dostawą w celu zapewnienia łatwej instalacji podczas rozruchu.

Ballast water pumping

A smartly designed ballast system provides greater safety while freeing up more space for cargo, making Framo submerged ballast pumps the pumps of choice on modern tankers. The pumps are installed inside the ballast tanks. In combination with a submerged Framo cargo pump in each cargo tank, this arrangement makes the pump room superfluous and installation easy. The air ejector connected to the pumps’ suction side starts and stops automatically, which makes the ballast pumps self-priming.

Elegancko zaprojektowany system balastu zapewnia większe bezpieczeństwo, uwalniając więcej miejsca na ładunek, co sprawia, że pompy Framo zanurzają pompy balastowe pompy do wyboru w nowoczesnych tankowcach. Pompy są instalowane wewnątrz zbiorników balastowych. W połączeniu z zanurzoną pompą załadowczą Framo w każdym zbiorniku ładunkowym, to rozwiązanie sprawia, że pompa jest zbyt łatwa i łatwa w instalacji. Wyrzutnik powietrza podłączony do strony ssącej pompy uruchamia się i zatrzymuje automatycznie, co sprawia, że pompy samozasysające pompy balastowej.

Condensate handling

After treatment, the heavy hydrocarbons condensed from the gas are a valuable commodity for trade. Framo cargo pumps, with their ability to handle even the most viscous materials, are an excellent solution for managing condensate storage and offloading condensates for onward sale. The submerged cargo pumps, which are hydraulically driven, save topside space and weight. The offloading system can be combined with a Framo chemical pumping system, or installed with its own separate hydraulic power system. All Framo cargo pumping systems undergo full-scale testing prior to delivery to ensure easy installation during commissioning.

Po obróbce ciężkie węglowodory skondensowane z gazu są cennym towarem dla handlu. Pompy ładunkowe Framo, z ich zdolnością obsługi nawet najbardziej lepkich materiałów, są doskonałym rozwiązaniem do zarządzania kondensatami kondensatu i odprowadzania kondensatu do dalszej sprzedaży. Pompy głębinowe, które są napędzane hydraulicznie, oszczędzają przestrzeń i obciążenie górnej krawędzi. System wyładunkowy może być połączony z systemem pompowania chemicznego Framo lub zainstalowany w oddzielnym, hydraulicznym układzie napędowym. Wszystkie pompy ładunkowe firmy Framo poddawane są testom pełnym przed dostawą, aby zapewnić łatwą instalację podczas rozruchu.

 

Turning the tide - how to achieve a 90% cost reduction for offshore fresh water generation

Presentation: fresh water for life

Read more about Framo

Utility systems solutions for drilling

 • Fire water pumping
 • Fresh water generation
 • Fuel and lube oil cleaning
 • Sea water lift
 • Utility cooling

Utility systems solutions for oil production

 • Ballast water pumping
 • Closed loop cooling
 • Fire water pumping
 • Fresh water generation
 • Fuel and lube oil cleaning
 • Inert gas production
 • Sea water lift
 • Steam and heat generation
 • Power generation
 • Waste heat recovery

Utility system solutions for gas production

 • Ballast water pumping
 • Closed loop cooling
 • Closed loop cooling system (integrated)
 • Condensate handling
 • Fire water pumping
 • Fresh water generation
 • Fuel and lube oil cleaning
 • Inert gas production
 • Sea water lift
 • Steam and heat generation
 • Power generation
 • Waste heat recovery