Polityka prywatności Alfa Laval

Alfa Laval rozumie, że Państwa dane osobowe stanowią Państwa własność i Państwa dobro. Zawsze szanujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe z należytą ostrożnością. Odwiedzając nasze strony, możecie Państwo mieć pewność, że szanujemy Waszą prywatność.

Celem niniejszej polityki jest przekazanie Państwu informacji o rodzajach danych osobowych, jakie zbieramy, kiedy odwiedzacie strony internetowe Alfa Laval, oraz o krokach, jakie podejmujemy, aby chronić Państwa dane osobowe.

Niniejsza polityka i jej zasady odnoszą się do danych osobowych umożliwiających identyfikację, o które my prosimy, a które Państwo nam podajecie. Rozumiemy przez to informacje, które umożliwiają Państwa bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer IP lub inne dane kontaktowe.

Naszym celem jest przetwarzanie danych osobowych, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza zakres niezbędnych danych, który jest niezbędny do celu ich zbierania. Istotna jest dla nas transparentność rodzajów danych osobowych i cel zbierania tych informacji. Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, co do których przetwarzania mamy podstawy prawne. Czynimy to zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem o ochronie danych osobowych.

Na życzenie, Alfa Laval udziela dalszych informacji dotyczących przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w trakcie przeglądania naszych stron internetowych i komunikowania się z nami innymi kanałami. Dane kontaktowe podajemy poniżej.

Zbieranie danych osobowych

Mamy nadzieję, że następujące informacje pomogą Państwu w podejmowaniu świadomych decyzji o podawaniu nam swoich danych osobowych. Zawsze mają Państwo możliwość decyzji, czy chcą Państwo nam podawać informacje umożliwiające Państwa identyfikację, czy nie. W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe do realizacji celów Alfa Laval, zostaną Państwo o tym zawsze uprzednio poinformowani.

Przeglądanie naszej strony internetowej

Wchodząc na nasze strony internetowe oraz na większość innych serwisów, i przeglądając je, nie jesteście Państwo proszeni o informacje osobowe umożliwiające Państwa identyfikację. Możemy zbierać ograniczone informacje identyfikujące niebędące danymi osobowymi, które Państwa wyszukiwarka udostępnia w trakcie przeglądania stron. Są to na przykład Państwa adres IP, język wyszukiwania, dane o lokalizacji geograficznej, data i godzina, pliki cookies. Korzystamy z informacji niebędących danymi osobowymi, aby lepiej rozumieć potrzeby użytkownika i jego interakcje ze stronami internetowymi, a także po to, aby udoskonalać naszą ofertę i usługi. Z naszą polityką plików cookies zapoznać się można pod adresem: www.alfalaval.pl/polityka-cookies/

Tworzenie konta

Świadczymy także usługi, które wymagają rejestracji osobistego konta. Aby zarejestrować konto, użytkownik musi podać pewne informacje osobowe pozwalające na jego identyfikację, które zostaną użyte do utworzenia konta i do świadczenia zamawianych usług. Te informacje osobowe pozwalające na identyfikację użytkownika wykorzystywane są wyłącznie w tym celu, w jakim zostały uzyskane.

Rekrutacja i podania o pracę

Alfa Laval oraz spółki zależne Alfa Laval zbierają i przetwarzają dane osobowe, które podajecie Państwo, starając się o pracę w Alfa Laval. Ta informacja o prywatności kandydatów (zob. link) określa dane osobowe, które wówczas zbieramy, oraz cele ich zbierania, jak również Państwa prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Wszystkie zbierane informacje dotyczące podań o pracę oraz zapytań – czy to ogłaszanych na stronie internetowej Alfa Laval, czy innymi kanałami – mogą być wykorzystywane w celu rozpatrzenia Państwa zapytania lub kandydatury do zatrudnienia. Informacje te można usunąć, logując się na swoje konto (utworzone w trakcie składania podania o pracę) i fizycznie usuwając zawarte tam informacje. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znaleźć można na: https://www.alfalaval.pl/data-privacy-notice-for-job-applicants/

Podania o pracę składane online

Zawsze, gdy prosimy o dane osobowe pozwalające na Państwa identyfikację, informujemy Państwa o rodzajach danych, które zbieramy i o sposobach ich wykorzystania. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli staracie się Państwo o pracę w trybie online, będziemy wykorzystywać Państwa informacje do przetworzenia Państwa podania.

Kontakty biznesowe

Kiedy zgłaszacie Państwo chęć otrzymywania newsletterów, informacji marketingowych i promocyjnych oraz informacji ogólnych, lub kiedy kontaktujecie się z nami online, możemy (w zależności od rodzaju żądanego kontaktu) zbierać następujące informacje osobowe pozwalające na Państwa identyfikację:

 • Dane kontaktowe (e-mail, adres, numer telefonu, tytuł zawodowy lub stanowisko), nazwa firmy, płeć i preferencje językowe.
 • Informacje o wydarzeniu, spotkaniu (w tym informacje zwrotne o treści i o usługach na wydarzeniach, w których Państwo uczestniczyliście – poprzez ankiety), informacje podróżne.
 • W przypadku połączeń z platformami społecznościowymi możemy także zbierać informacje, jakie podajecie lub wysyłacie do naszych serwisów, i jakie z nich otrzymujecie.
 • Możemy także zbierać dane o Państwa dokładnej lokalizacji w czasie rzeczywistym, korzystając ze znaczników lokalizacji w technologii beacon, GPS, przekaźników telefonii komórkowej, sygnałów Wi-Fi i/lub innych technologii przyszłości.
 • Możemy także zbierać dane o Państwa dokładnej lokalizacji w czasie rzeczywistym, korzystając ze znaczników lokalizacji w technologii beacon, GPS, przekaźników telefonii komórkowej, sygnałów Wi-Fi i/lub innych technologii przyszłości.

Możemy też zbierać informacje od partnerów biznesowych, od osób trzecich występujących w Państwa imieniu, oraz z innych platform pomagających w świadczeniu usług. Możemy na przykład otrzymywać dane ze spotkań od podmiotów świadczących usługę rejestracji wydarzeń.

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe pozwalające na identyfikację, aby świadczyć zamawiane przez Państwa usługi. Możemy wówczas wysyłać Państwu materiały marketingowe i promocyjne, które Państwa interesują, w tym zaproszenia na wydarzenia i seminaria, oferty produktów i usług, aby być w kontakcie i przekazywać nowe informacje, aktualizacje i inne informacje typu business-to-business, które mogą Państwa interesować.

W każdej chwili możecie Państwo poprosić o usunięcie Państwa danych osobowych pozwalających na Państwa identyfikację. W tym celu prosimy o kontakt na adres: dataprivacy@alfalaval.com

Odpowiedzialność Alfa Laval jako administratora danych osobowych

Alfa Laval Corporate AB z siedzibą w Lund, Szwecja, jest administratorem danych osobowych zbieranych poprzez naszą stronę internetową i powierzonych nam przez Państwa. W przypadku zbierania danych osobowych w niektórych celach administratorem danych osobowych może być także inna spółka należąca do grupy Alfa Laval, o czym zostaną Państwo uprzednio poinformowani. Zawsze dbamy o zgodność naszych działań z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEoraz z innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. Wszelkie skargi dotyczące naszego postępowania z Państwa danymi osobowymi pozwalającymi na Państwa identyfikację, których nie udało się rozpatrzyć bezpośrednio u nas, można zgłaszać do szwedzkiego Inspektora Ochrony Danych na adres: imy@imy.se

Podstawa prawna zbierania i przetwarzania danych osobowych

W zależności od tego, z jakich naszych serwisów chcecie Państwo korzystać, przetwarzamy tylko te informacje osobowe pozwalające na identyfikację, co do których przetwarzania mamy podstawy prawne. Jeżeli wymagamy zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, stosowny formularz podawany jest w przejrzystej, konkretnej i czytelnej formie.

Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę, możecie ją Państwo wycofać w dowolnej chwili. Nie będziemy wówczas dłużej przetwarzać informacji osobowych pozwalających na Państwa identyfikację. W celu wycofania Państwa zgody prosimy o kontakt na adres: dataprivacy@alfalaval.com

Udostępnianie informacji

Co do zasady, Alfa Laval nigdy nie udziela ani nie sprzedaje danych osobowych pozwalających na Państwa identyfikację innym firmom ani osobom, chyba że mamy na to Państwa zgodę. Informacjami takimi możemy dzielić się w poniższych ograniczonych okolicznościach:

 • za Państwa zgodą;
 • z  zaufanymi firmami lub osobami, wyłącznie w celu przetworzenia Państwa wniosku w Państwa imieniu; w takich przypadkach podmioty takie związane są umowami, które wymagają od nich przetwarzania takich informacji wyłącznie na nasze polecenie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, z zachowaniem poufności i stosownych zabezpieczeń;
 • kiedy wymaga tego od nas prawo lub kiedy w dobrej wierze możemy uznawać, że dostęp do takich informacji, ich zastrzeżenie lub ujawnienie jest niezbędne do ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa Alfa Laval, użytkowników [serwisów] Alfa Laval, oraz ogółu ludności.

Dane osobowe zebrane na naszej stronie możemy przechowywać i przetwarzać w każdym kraju, w którym Alfa Laval lub nasi dostawcy usług hostingowych mają swoje biura. Alfa Laval informuje, że w związku z korzystaniem z naszych usług, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane pomiędzy tymi biurami, w tym poza granice Państwa kraju.

Udostępnianie informacji o koncie

Kiedy utworzycie Państwo u nas konto, możemy dzielić się informacjami podanymi do Państwa konta z wszystkimi naszymi serwisami takimi jak dystrybutorzy i partnerzy biznesowi, aby świadczyć usługi w sposób płynny i doskonalić jakość naszych serwisów. Nie ujawniamy informacji o Państwa koncie innym osobom ani firmom niestowarzyszonym, za wyjątkiem nielicznych okoliczności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub za Państwa zgodą.

Państwa informacje podajemy wyłącznie platformom i dostawcom usług w chmurze, którzy świadczą usługi w naszym imieniu. Podajemy informacje firmom, które pomagają nam w naszej działalności i które wspierają nasze usługi. Niektórzy dostawcy mogą być zlokalizowani w innym kraju niż Wy. Możemy także podawać informacje dostawcom usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy działają w naszym imieniu.

Przesyłanie danych

Alfa Laval przestrzega międzynarodowego ustawodawstwa o ochronie danych w zakresie przesyłania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i ze Szwajcarii do krajów trzecich. Takie przysyłanie danych dotyczy wszystkich informacji osobowych, które Alfa Laval wysyła z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a które dotyczą konkretnych osób w EOG lub w Szwajcarii. Alfa Laval dokłada starań, by uzyskać od podmiotów trzecich, do których wysyła dane, zapewnienie, że będą one chronić dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką. Alfa Laval prowadzi działalność międzynarodową, która obejmuje wielką ilość informacji osobowych przesyłanych pomiędzy różnymi spółkami zależnymi Alfa Laval, jak również przesyłanie danych do podmiotów trzecich zlokalizowanych w krajach, w których prowadzimy interesy. W odniesieniu do takiego przesyłania danych, niektóre kraje wprowadziły ograniczenia w przesyłaniu danych osobowych i zgodnie z tymi ograniczeniami Alfa Laval podjęła różne kroki takie jak:

 • Jeżeli istnieje taki wymóg, Alfa Laval stosuje Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub podobne klauzule umowne w innych jurysdykcjach. Klauzule te obejmują także przesyłanie danych do dostawców i do innych podmiotów trzecich.
 • Możemy przesyłać Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) wyłącznie wówczas, gdy zapewniamy odpowiedni poziom ochrony w kraju otrzymującym, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych.
 • Przesyłamy dane osobowe, gdy Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w państwie trzecim (poza EOG), do którego przesyłane są dane osobowe.

Alfa Laval zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych w tranzycie oraz ich wykorzystanie wyłącznie w sposób zgodny z celem, w którym dane te zostały przez Alfa Laval zebrane lub w sposób autoryzowany przez osobę, której dane te dotyczą.

Zabezpieczenia

Naszym celem jest stosowanie odpowiednich technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń chroniących Państwa dane przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub zmianą, przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, oraz przed wszelkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania. Staramy się zapewnić, że poziom bezpieczeństwa i zabezpieczeń chroniący Państwa dane osobowe jest odpowiedni względem ryzyka związanego z charakterem i sposobem wykorzystywania Państwa danych osobowych.

Ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do naszych pracowników i dostawców, którzy muszą wykorzystywać Państwa dane w celu ich przetwarzania w naszym imieniu, i którzy są zobowiązani umową do zabezpieczenia Państwa danych i do ich zachowania w poufności.

Aktualizacja danych

Przetwarzając Państwa dane osobowe, staramy się zapewnić ich dokładność i aktualność. Staramy się usuwać lub sprostowywać Państwa dane osobowe, które są niedokładne lub niekompletne. Jeżeli chcą Państwo uzupełnić lub sprostować swe dane pozwalające na identyfikację, prosimy o wysłanie stosownego wniosku przy pomocy formularza request form. Wskażemy Państwu mechanizm pozwalający na aktualizację i korektę Państwa danych pozwalających na Państwa identyfikację.

Okres przechowywania

Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce lub celów, o których zostali Państwo poinformowani w inny sposób. Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak na to pozwala odnośna podstawa prawna, a po tym okresie dane te są usuwane.

Jeżeli naszą podstawą prawną jest Państwa zgoda, możecie ją Państwo wycofać w każdej chwili. W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do wycofania zgody możemy być zobowiązani do przechowywania Państwa danych pozwalających na identyfikację przez określony czas w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych i dla ochrony w przypadku roszczeń, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Linki do stron internetowych podmiotów trzecich

Różne serwisy mogą podawać linki do innych stron internetowych, których polityka prywatności różni się od naszej. Takie strony zewnętrzne umieszczają własne pliki cookies na Państwa komputerze i zbierają dane lub wyłudzają informacje osobowe. W przypadku podania danych osobowych którejś z takich stron, Państwa informacje podlegają polityce prywatności takiej strony zewnętrznej. Alfa Laval nie ma wpływu na takie strony ani nie bierze odpowiedzialności za ich politykę, dlatego zachęcamy Państwa do dokładnego czytania polityk prywatności wszelkich odwiedzanych przez Państwa stron internetowych.

Prawa osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności

Jako że przetwarzamy Państwa dane osobowe, możecie Państwo w określonych okolicznościach wykonywać pewne prawa.

W odniesieniu do Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do:

 • dostępu do swych danych osobowych (żądanie dostępu przez osobę, której dane dotyczą)
 • sprostowania Państwa danych osobowych
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
 • przenoszenia Państwa danych osobowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
 • wycofania swej zgody.

Wszelkie wnioski należy składać elektronicznie przy użyciu dedykowanego formularza request form. Należy podać informacje takie jak imię i nazwisko, adres e-mail adres itp., które są niezbędne do weryfikacji Państwa tożsamości. Jeżeli obowiązujące prawo wymaga opłaty administracyjnej za uznanie takiego wniosku (w tym wniosku nieodpowiedzialnego lub przesadnego), Alfa Laval może naliczyć taką opłatę.

Wszelkie prawidłowo złożone wnioski są rozpatrywane w sposób prawidłowy i bez zwłoki. Odpowiadamy w języku angielskim w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku z podanych przyczyn, możecie Państwo wnieść skargę do miejscowego inspektora ochrony danych osobowych w jurysdykcji właściwej dla biura, w którym świadczone są usługi.

Informacje marketingowe

Alfa Laval może zbierać dotyczące Państwa informacje bezpośrednio lub pośrednio z naszych własnych lub z obcych źródeł takich jak nasze listy dostawców itp. W takich przypadkach prosimy dostawców o potwierdzenie, że informacje te zostały pozyskane przez taki podmiot trzeci w sposób legalny i że mamy prawo uzyskać te informacje od takiego podmiotu i wykorzystywać je. Jeżeli rejestrują się Państwo na wydarzenie, możemy zbierać dodatkowe informacje (online lub offline) w odniesieniu do takiego wydarzenia. W stosownych przypadkach możemy też wysyłać Państwu dodatkowe informacje o naszych produktach i usługach. Jeżeli podają nam Państwo swe służbowe dane kontaktowe (takie jak wizytówka), możemy się także komunikować z Państwem w  ten sposób. Naszą podstawą prawną do przetwarzania takich danych osobowych jest Państwa zgoda . Możecie Państwo w dowolnym momencie skorzystać z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wnioski związane z wycofaniem zgody należy składać przy pomocy guzika „wypisz” („unsubscribe”) na naszej polityce prywatności w komunikatach kierowanych do Państwa lub przy użyciu następującego linku: Request Form

Zmiany Polityki Prywatności

Alfa Laval zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności od czasu do czasu. Spodziewamy się, że w większości będą to drobne zmiany, jednakże mogą też zaistnieć zmiany o większym znaczeniu. Data ostatniej modyfikacji podawana jest na końcu dokumentu. Zmiany będziemy wyświetlać na tej stronie. W przypadku zmian bardziej istotnych zamieścimy bardziej rzucające się w oczy powiadomienie. Każda wersja będzie oznaczona u góry strony. Wcześniejsze wersje niniejszej Polityki Prywatności będą przechowywane w archiwum do wglądu.

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby skorzystania z Państwa praw prosimy o kontakt w dowolnym momencie pod adresem: dataprivacy@alfalaval.com

Wersja

Niniejsza Polityka Prywatności została opublikowana 8 lutego 2022 r.
Ostatnia aktualizacja PL: 17 maja 2024 r.