Klauzula RODO

Klauzula informacyjna RODO
(przetwarzanie danych do celów marketingowych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Alfa Laval Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000046854, NIP: 5260308890, REGON: 012032462, kapitał zakładowy 3.800.000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych i 0/00) (dalej zwana: „Spółką” lub „Administratorem danych”).
Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej joanna.gerchard@alfalaval.com, tel. +48 609 557 115.

II. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby prowadzić marketing bezpośredni produktów i usług Spółki oraz podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo. W ramach marketingu możesz między innymi otrzymywać informacje o ofercie, produktach, naszych usługach, promocjach i wydarzeniach oraz informacje o przeprowadzanych akcjach promocyjnych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest marketing bezpośredni naszych towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).
Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO) możemy także profilować Państwa dane w celu przedstawienia dostosowanej informacji / oferty do Państwa potrzeb, a także w celach ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami w przypadku, gdy takie roszczenia zostaną podniesione i dochodzone.

III. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji opisanych tu celów, a także zgodnie z przepisami prawa. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu osiągnięcia celów przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu przedawnienia roszczeń.

IV. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, dostawcom innych usług, w tym także prawnych lub consultingowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Dane mogą zostać także przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom, którzy mają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, a także upoważnionym na podstawie przepisów prawa organom władzy publicznej, gdy jest to niezbędne do realizacji ich zadań lub innym podmiotom, które mogą posiadać interes prawny w celu przetwarzania roszczeń lub podmiotom posiadającym aktualną podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe zgromadzone przez Spółkę mogą być udostępniane podmiotom powiązanym ze Spółką w ramach grupy kapitałowej Alfa Laval w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Spółki, które zostały określone powyżej.

V. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą co do zasady przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
W przypadku jednak, gdyby do przekazania danych osobowych poza EOG doszło (np. w związku z korzystaniem usług marketingowych podmiotów trzecich lub wykorzystaniem oprogramowania służącego do wysyłki informacji handlowych), w związku z faktem, iż państwa trzecie mogą nie zapewnić odpowiedniego stopnia ochrony danych tak jak kraje należące do EOG, Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. Lista państw co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony znajduje się pod adresem: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#relatedlinks.
W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO).

VI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu danych osobowych,
b) prawo otrzymywania kopii danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Spółkę danych osobowych jeżeli podstawą ich wykorzystania jest prawnie usprawiedliwiony interes Spółki lub interes publiczny – w takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, Spółka nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej na podstawie, chyba że Spółka wykaże, że istnieją ważne, uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
h) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Z powyższym uprawnień można skorzystać kontaktując się z Administratorem korzystając z danych adresowych podanych w pkt I niniejszej klauzuli.
Państwa prawa można realizować poprzez kontakt na adres: joanna.gerchard@alfalaval.com, tel. +48 609 557 115.

VII. Profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Państwa dane mogą być jednak profilowane w celach marketingowych, w tym w celu przygotowania i prezentowania dostosowanej oferty Administratora.

VIII. Informacja o źródle danych

Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Państwa pracodawcy, współpracownika, mocodawcy w związku z realizacją współpracy handlowej z Alfa Laval Polska Sp. z o.o.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).