Zagospodarowanie odpadów i kontrola emisji dla przemysłu naftowo-gazowego

Oil and gas producers face increasingly stringent local, national and international regulations for waste management and emissions control. To address these challenges, oil and gas producers rely on Alfa Laval for innovative and compliant solutions for treatment of ballast water, oily water, deck drain water and produced water as well as exhaust gas cleaning and slop oil and oily waste treatment.

oil and gas waste treatment and emission control 640x360px

Complying with environmental legislation for waste treatment and emissions control throughout all stages of oil and gas production is essential to operations. Alfa Laval has a broad range of solutions that help oil and gas producers meet requirements to minimize the impact of operations on environment.

Przestrzeganie prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska w odniesieniu do przetwarzania odpadów i kontroli emisji zanieczyszczeń na wszystkich etapach produkcji ropy i gazu ma zasadnicze znaczenie dla operacji. Alfa Laval oferuje szeroką gamę rozwiązań, które pomagają producentom naftowym i gazowniczym spełnić wymagania, aby zminimalizować wpływ działań na środowisko.

Ballast water treatment

As maritime legislation takes effect, vessels and rigs must comply with ballast water treatment regulations. Choosing the right system is key, as its limitations may also limit business – by restricting deployment and resale potential. Only Alfa Laval PureBallast 3.1 offers all the possibilities. Energy efficient and suitable for newbuilds or retrofits, it performs in all waters: fresh, brackish and marine. It is also the ideal biological disinfection system for challenging conditions, such as frigid or low-clarity water.

Ponieważ ustawodawstwo morskie staje się skuteczne, statki i urządzenia wiertnicze muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi uzdatniania wody balastowej. Wybór właściwego systemu jest kluczowy, ponieważ jego ograniczenia mogą ograniczać działalność - ograniczając potencjał rozmieszczania i odsprzedaży. Tylko Alfa Laval PureBallast 3.1 oferuje wszystkie możliwości. Energooszczędne i odpowiednie dla newbuildów lub modernizacji, działa na wszystkich wodach: świeżych, słonawych i morskich. Jest to również idealny biologiczny system dezynfekcji w wymagających warunkach, takich jak woda mroźna lub o małej przejrzystości.

Oily water treatment

Oil-contaminated water is unavoidable on offshore rigs and vessels. Within it are hydrocarbon residues and coarse to fine particles as well as other components, such as chemicals that promote the formation of stable emulsions. Alfa Laval’s centrifugal separation technology continuously removes these impurities, even in the roughest of seas and in the most demanding situations. Employing many times the force of gravity, centrifugal separation can be used to break emulsions; it also minimizes the need for chemical dosing. As a result, Alfa Laval OF and PureBilge separators secure discharge compliance with little waste for onshore disposal.

Zanieczyszczona wodą ropa jest nieunikniona na morskich platformach i statkach. W jej wnętrzu znajdują się pozostałości węglowodorów i drobne cząsteczki drobne, jak również inne składniki, takie jak chemikalia wspomagające tworzenie trwałych emulsji. Technologia separacji odśrodkowej firmy Alfa Laval w sposób ciągły eliminuje te zanieczyszczenia, nawet w najgorszych warunkach morskich iw najbardziej wymagających sytuacjach. Używając wielokrotnie siły ciężkości, separacja odśrodkowa może być użyta do rozbicia emulsji; Minimalizuje także konieczność podawania substancji chemicznych. W rezultacie separatory Alfa Laval OF i PureBilge zapewniają bezpieczne odprowadzanie ścieków przy niewielkim zużyciu do utylizacji na lądzie.

Deck drain treatment

Deck drain water contains many different oils and a very diverse range of chemicals and solids. In particular, water from the tank wash drain and drill floor drain has a high solids concentration and very strong emulsions that complicate separation.

Woda spustowa pokładu zawiera wiele różnych olejów i bardzo różnorodny zakres substancji chemicznych i stałych. W szczególności, woda ze spustu do mycia zbiorników i drenażu podłogi wiertniczej ma duże stężenie substancji stałych i bardzo silne emulsje, które komplikują separację.

Here Alfa Laval’s vast experience with complex waste streams makes a difference. The Alfa Laval Phoenix system combines mechanical and chemical separation technologies to meet strict discharge standards while minimizing waste for disposal onshore.

Tutaj ogromne doświadczenie Alfa Laval ze złożonymi strumieniami odpadów stanowi różnicę. System Alfa Laval Phoenix łączy mechaniczne i chemiczne technologie separacji w celu spełnienia ścisłych standardów rozładowania, minimalizując jednocześnie ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji na lądzie.

Produced water treatment

Before produced water can be injected back into a reservoir, reused in production or discharged into the environment, it must be cleaned to strict oil ppm levels. Alfa Laval designs effective solutions to manage this process under specific operating conditions.

Przed produkcją wody można wstrzykiwać z powrotem do zbiornika, ponownie wykorzystać w produkcji lub rozładować do środowiska, musi być czyszczony do ścisłych poziomów oleju ppm. Firma Alfa Laval opracowuje skuteczne rozwiązania w celu zarządzania tym procesem w określonych warunkach eksploatacyjnych.

Comprising both heat exchangers and separation systems, our solutions ensure results while minimizing process maintenance. At the heart of our solutions are Alfa Laval OF and OFX disc-stack separators which use centrifugal separation, the most reliable means of overcoming difficult separation challenges.

Nasze rozwiązania zapewniają zarówno wymianę ciepła, jak i separację, a jednocześnie minimalizują utrzymanie procesu. Wśród naszych rozwiązań są separatory separujące Alfa Laval OF i OFX, które wykorzystują separację odśrodkową, najbardziej niezawodne sposoby pokonywania trudnych wyzwań związanych z rozdzielaniem.

Exhaust gas cleaning

Sulphur limits now apply for units operating in Emission Control Areas (ECAs). By installing a
scrubber to meet ECA regulations, oil and gas producers can continue to use HFO or crude oil for drilling operations.

Limity siarki dotyczą teraz jednostek działających w obszarach kontroli emisji (ECA). Instalując a
W celu spełnienia przepisów ECA, producenci naftowo-gazowy mogą nadal używać HFO lub ropy naftowej do wierceń.

Alfa Laval PureSOx is the only complete SOx scrubber platform, which offers scrubbers with a U- or an I-design, in open-loop, closed-loop or hybrid arrangements. Built with Alfa Laval core technology and over 40 years of scrubber experience, PureSOx ensures reliable environmental compliance.

Alfa Laval PureSOx jest jedyną kompletną platformą do czyszczenia SOx, która oferuje płuczki o konstrukcji U lub I, w układzie otwartym, zamkniętym lub hybrydowym. Dzięki technologii podstawowej Alfa Laval i ponad 40 letnim doświadczeniom w zakresie oczyszczania, PureSOx zapewnia niezawodną zgodność z wymaganiami ochrony środowiska.

Slop oil and oily waste treatment

Slop oil and oily waste vary significantly in composition, which makes them complicated to separate into clean oil and water. Alfa Laval can provide a well-designed process that reaches ppm targets for both streams – without accumulating unnecessary waste. Three-phase Alfa Laval LYNX decanter centrifuges play a central role due to their effective solids removal and ability to deliver exceptionally clear liquids. Supporting them are our welded spiral heat exchangers and Alfa Laval OF disc-stack centrifuges, as well as Framo slop pumps to move slop oil and oily waste from the tank.

Olej smarowy i tłuste oleje różnią się istotnie w składzie, co sprawia, że skomplikowane oddzielenie ich do czystego oleju i wody. Alfa Laval może zapewnić dobrze zaprojektowany proces, który osiąga cele ppm dla obu strumieni - bez gromadzenia niepotrzebnych odpadów. Trójfazowe wirówki lyronowe Alfa Laval LYNX odgrywają zasadniczą rolę ze względu na skuteczne usuwanie ciał stałych i możliwość dostarczania wyjątkowo klarownych cieczy. Wspierającym je są nasze spawane spiralne wymienniki ciepła i wirówki Alfa Laval OF z dyskami, a także pompy zębate Framo, służące do przemieszczania olejów i olejów odpadowych ze zbiornika.

 

Waste treatment and emission control for drilling

 • Ballast water treatment
 • Deck drain treatment
 • Oily water treatment

Waste treatment and emission control for oil production

 • Ballast water treatment
 • Exhaust gas cleaning
 • Oily water treatment
 • Produced water treatment
 • Slop oil treatment

Waste treatment and emission control for gas production

 • Ballast water treatment
 • Oily waste treatment
 • Oily water treatment
 • Produced water treatment