Chłodzenie silników powietrzem

There are many different ways to achieve reliable, economical thermal control. Alfa Laval offers a wide range of air-cooled radiators to serve heavy industrial cooling applications such as those in the engine power industry, even in the most extreme conditions.

Engine air cooling 640x360

For low-noise operation

Due to its many sound-level alternatives, the Alfa Laval AlfaSolar SR is an ideal radiator for installation in demanding, noise-sensitive environments. Two fan sizes and five fan speeds are available, along with complete fan control systems that offer stepwise or variable-speed control.
Dzięki wielu alternatywnym rozwiązaniom akustycznym, Alfa Laval AlfaSolar SR jest idealnym grzejnikiem do instalacji w wymagających środowiskach wrażliwych na hałas. Dostępne są dwa rozmiary wentylatora i pięć prędkości wentylatora wraz z kompletnymi systemami sterowania wentylatorami oferującymi sterowanie stopniowe lub zmienne prędkości.

For container installation

The DCH container radiator is a tailor-made solution designed for installation inside a 40’ HC container.  Available with different surface treatments, it features expansion tanks and has doors for service and inspection.  Extra static pressure is included.
Grzejnik kontenerowy DCH jest rozwiązaniem dostosowanym do instalacji wewnątrz 40 'pojemnika HC. Dostępne z różnymi zabiegami powierzchniowymi, posiada zbiorniki wyrównawcze oraz drzwi służące do serwisowania i kontroli. Podano dodatkowe ciśnienie statyczne.

For explosive environments

Specifically for explosive environments, the Alfa Laval AlfaSolar SE radiator can be used in applications such as engine cooling, turbine cooling and process cooling.  The entire unit is ATEX-certified, with electric motors and safety switches classed Ex-d (T3/T4). Anti-condensation heaters are included as standard, as are anti-static fan blades.
W szczególności w środowiskach wybuchowych grzejnik Alfa Laval AlfaSolar SE może być stosowany w takich zastosowaniach, jak chłodzenie silnika, chłodzenie turbin i chłodzenie procesowe. Cała jednostka posiada certyfikat ATEX, z silnikami elektrycznymi i wyłącznikami bezpieczeństwa Ex-d (T3 / T4). Grzejniki antykondensacyjne są dostarczane standardowo, podobnie jak antystatyczne łopatki wentylatora.