Chłodzenie generatora i oleju transformatorowego

Successful conversion of thermal energy into electricity requires safe, reliable and efficient turbine island systems. At the same time, it is critical to ensure safety, conversion efficiency and regulatory compliance while generating maximum output. Alfa Laval has broad expertise and a wide range of reliable equipment and services that help increase plant safety, efficiency and uptime.

Generator and transformer oil cooling 640x360px

On the pulse of generator and transformer oil cooling

Converting mechanical energy into electrical power depends largely upon the generator. It is critical to prevent generator overheating and breakdown through efficient removal of the heat that results from conversion losses.
Konwertowanie energii mechanicznej na energię elektryczną zależy w dużym stopniu od generatora. Ważne jest, aby zapobiec przegrzaniu i awarii generatora poprzez skuteczne usuwanie ciepła, które jest wynikiem strat konwersji.

Our plate and frame solutions provide efficient cooling of the generator. The water transfers the heat from the generator to the intermediate closed loop cooling system. Alfa Laval has a broad portfolio of oil coolers that help maximize plant output.
Nasze rozwiązania z płyty i ramy zapewniają efektywne chłodzenie generatora. Woda przenosi ciepło z generatora do pośredniego układu chłodzenia pętli zamkniętej. Alfa Laval ma szerokie portfolio chłodnic oleju, które pomagają zmaksymalizować produkcję zakładu.

Double wall industrial GPHE

The Alfa Laval double-wall gasketed plate heat exchanger provides added security to prevent cross-contamination of the oil with water. To maintain environmental safety, a double-wall plate heat exchanger is an excellent choice for direct cooling of transformer oil using cooling water from an open cooling system.
Wymiennik ciepła z podwójną ścianką typu Alfa Laval zapewnia dodatkowe zabezpieczenie, zapobiegając zanieczyszczeniu oleju wodą. Aby utrzymać bezpieczeństwo środowiska, wymiennik ciepła ze ścian dwupłaszczowy jest doskonałym wyborem do bezpośredniego chłodzenia oleju transformatorowego przy użyciu wody chłodzącej z otwartego układu chłodzenia.

Air-cooled heat exchangers

For direct cooling when using a gasketed plate heat exchanger is not an option, Alfa Laval offers an extensive range of air cooled heat exchangers
Do chłodzenia bezpośredniego przy użyciu uszczelnionego wymiennika ciepła płyta nie jest opcją, Alfa Laval oferuje szeroki wybór wymienników ciepła chłodzonych powietrzem.

These Alfa Laval finned coil air heat exchangers  are designed to optimize the exchange of thermal energy between air and a refrigerant or fluid. The ‘heart’ of our air heat exchangers is the finned coil built from a circuit of interconnected tube serpentines and fins, which increase the heat exchange surface area.
Wymienniki wymiennika ciepła cewek typu Alfa Laval są zaprojektowane tak, aby zoptymalizować wymianę energii cieplnej pomiędzy powietrzem a czynnikiem chłodniczym lub płynem. "Sercem" naszych wymienników ciepła jest finned cewka zbudowana z obwód połączonych serpentyn i rdzeni, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła.

More about closed loop cooling