Wyspa turbinowa

Successful conversion of thermal energy into electricity requires safe, reliable and efficient turbine island systems. At the same time, it is critical to ensure safety, conversion efficiency and regulatory compliance while generating maximum output. Alfa Laval has broad expertise and a wide range of reliable equipment and services that help increase plant safety, efficiency and uptime.

Turbine-island 640x360

Optimizing processes for turbine islands

Nuclear power plant owners face numerous challenges while converting thermal energy into electricity – from developing safer, more efficient and cost-effective processes to maximizing uptime and minimizing costs.
Właściciele elektrowni jądrowych stoją przed licznych wyzwaniami, przekształcając energię cieplną w energię elektryczną - od opracowywania bezpieczniejszych, wydajniejszych i oszczędnych procesów w celu maksymalizacji czasu pracy i minimalizacji kosztów.

Alfa Laval supplies a wide range of solutions designed to boost the efficiency of the cooling, condensing, preheating and cleaning systems used in conjunction with the steam generator and turbine. We offer all types of solutions for critical turbine island processes – from equipment and services for low-pressure steam condensation and feed water pre-heating to lube oil cooling and cleaning. All of our solutions for turbine island systems are backed by the Alfa Laval 360° Service Portfolio to extend equipment performance.

Alfa Laval dostarcza szeroką gamę rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności systemów chłodzenia, kondensacji, podgrzewania i czyszczenia stosowanych w połączeniu z generatorem pary i turbiną. Oferujemy wszystkie typy rozwiązań dla krytycznych instalacji turbinowych - od urządzeń i usług do niskociśnieniowej kondensacji pary wodnej i wstępnego podgrzewania wody do chłodzenia oleju i czyszczenia. Wszystkie nasze rozwiązania dla systemów wysp turbinowych są wspierane przez portfel serwisowy Alfa Laval 360 ° w celu zwiększenia wydajności sprzętu.

Here is a selection of sub-applications used on turbine islands that are supported by Alfa Laval:

Oto lista podprogramów stosowanych na wyspach turbinowych, które są obsługiwane przez Alfa Laval:

 

Closed-loop cooling

Closed-loop cooling is the preferred way of cooling key processes in petrochemical plants, refineries, power plants and other heavy-duty industrial environments. 

Chłodzenie zamknięte pętli jest preferowanym sposobem chłodzenia kluczowych procesów w zakładach petrochemicznych, rafineriach, elektrowniach i innych ciężkich warunkach przemysłowych.

Closed-loop cooling is safe, reliable, effective and environmentally sound. Alfa Laval’s wide range of plate heat exchangers and filters make your closed-loop cooling system flexible, cost-efficient and long-lasting.

Chłodzenie zamknięte pętle jest bezpieczne, niezawodne, skuteczne i przyjazne dla środowiska. Szeroka gama płytowych wymienników ciepła i filtrów firmy Alfa Laval sprawia, że ​​układ chłodzenia z zamkniętym obiegiem jest elastyczny, ekonomiczny i długotrwały.

Generator cooling

Sitting on the same shaft as the turbine wheels, the generator converts the turbine’s mechanical energy to to electrical power. It is cooled first by means of hydrogen and then by water, which removes the heat from generator to transfers it to an intermediate closed-loop cooling system. Successful conversion of thermal energy into electricity requires reliable and efficient turbine island systems. At the same time, it is critical to ensure safety, conversion efficiency and regulatory compliance while generating maximum output. Alfa Laval has broad expertise and a wide range of reliable equipment and services that help increase plant safety, efficiency and uptime.

Siedząc na tym samym wale, co koła turbiny, generator przekształca energię mechaniczną turbiny na energię elektryczną. Chłodzi się najpierw za pomocą wodoru, a następnie wody, która usuwa ciepło z generatora, aby przenieść ją do pośredniego układu chłodzenia pętli zamkniętych. Skuteczne przekształcanie energii cieplnej w energię elektryczną wymaga niezawodnych i wydajnych systemów wysp Turbin. Jednocześnie kluczowe znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa, wydajności konwersji i zgodności z przepisami, przy jednoczesnym generowaniu maksymalnej wydajności. Alfa Laval posiada szeroką wiedzę fachową i szeroki zakres niezawodnych urządzeń i usług, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo zakładu, wydajność i czas pracy.

Power generation disctrict heating

This auxilary system to the nuclear power plant is used in countries where district heating is the standard way to supply residential buildings with central heating and hot water.

Ten pomocniczy system do elektrowni jądrowej jest stosowany w krajach, w których ciepłownictwo lokalne jest standardowym sposobem dostarczania budynków mieszkalnych z centralnym ogrzewaniem i ciepłą wodą.

Transformer oil cooling and treatment

It is essential that transformer oil used in the transformer as an isolator maintains its quality according to specifications. This cooling and treatment system keeps transformer oil at the required quality and prolongs its service lifetime by preventing degradation.

Niezbędne jest, aby olej transformatorowy używany w transformatorze jako izolator zachował swoją jakość zgodnie ze specyfikacją. Ten system chłodzenia i oczyszczania utrzymuje olej transformatora o wymaganej jakości i przedłuża jego żywotność, zapobiegając degradacji.

Make-up water treatment

Far from being the perfect closed system, a power plant inevitably experiences water losses whether from leakage, blowdown or other causes. To ensure minimum wear and tear to power plant equipment and ensure maximum uptime and optimal performance, it is important to keep the water system in balance.

Niezależnie od tego, czy jest to idealny system zamknięty, elektrownia nieuchronnie przeżywa straty wody, czy to z powodu wycieków, wydmuchiwania czy innych przyczyn. Aby zapewnić minimalne zużycie sprzętu elektrowni i zapewnić maksymalny czas pracy i optymalną wydajność, ważne jest, aby utrzymać system wodny w równowadze.

The make-up water treatment system maintains the water quality at the required level and prepares new feed water to the turbine cycle to maintain a certain amount of water. The makeup water systems in a power plant are important cornerstones to keep the plant in balance.

System oczyszczania wody uzupełniającej utrzymuje jakość wody na wymaganym poziomie i przygotowuje nową wodę zasilającą do cyklu turbinowego, aby utrzymać pewną ilość wody. Systemy wody wykończeniowej w elektrowni są ważnymi fundamentami, aby utrzymać równowagę roślinną.

 

This is a system similar to nuclear island system.The water used in the turbine cycle has certain specifications in terms of quality, purity, pH value and other parameters. Over time, the quality of water decreases; the role of the makeup water treatment system is to maintain water quality at the required level. The system is also responsible for the preparation of new feed water to turbine cycle to maintain its water quantity.

Jest to system podobny do systemu wysp nuklearnych. Woda stosowana w cyklu turbinowym ma określone wymagania pod względem jakości, czystości, wartości pH i innych parametrów. Z biegiem czasu jakość wody spada; Roli makijażu systemu oczyszczania wody jest utrzymanie jakości wody na wymaganym poziomie. System jest również odpowiedzialny za przygotowanie nowej wody zasilającej do cyklu turbinowego w celu utrzymania jej ilości wody.

Lube oil cooling and treatment

Exceptional performance is just one of the expectations met by Alfa Laval high-speed separators. Our separators today have a flexible scope of supply, ranging from standard options to tailored modules and even contracted solutions. Whatever your specifications, we provide the right separation solution to match your needs.

Wyjątkowa wydajność to tylko jeden z oczekiwań osiągniętych przez separatory dużych prędkości firmy Alfa Laval. Nasze separatory mają dziś elastyczny zakres dostaw, począwszy od standardowych opcji po moduły, a nawet zakontraktowane rozwiązania. Niezależnie od Twoich wymagań, zapewniamy odpowiednie rozwiązanie do dopasowywania do Twoich potrzeb.

 

Turbine bearing boxes are lubricated and cooled down by lubricating oil, which is collected in the oil tank where it can be treated and cooled. This is arranged by means of a turbine oil cooling and treatment system.

Skrzynie łożyskowe turbiny są smarowane i chłodzone olejem smarnym zbieranym w zbiorniku oleju, gdzie może być obrabiane i chłodzone. Zostało to zaaranżowane za pomocą układu chłodzenia i oczyszczania oleju turbinowego.

To ensure a reliable and safe operation, it is essential to maintain the correct lube oil temperature and viscosity.  With flexible, off-the-shelf solutions, Alfa Laval can extend the lifetime of your rotating equipment.

W celu zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej pracy konieczne jest utrzymanie prawidłowej temperatury oleju smarowego i lepkości. Dzięki elastycznym rozwiązaniom, Alfa Laval może przedłużyć żywotność urządzeń obrotowych.

 

Właściciele elektrowni jądrowych stoją przed licznych wyzwaniami, przekształcając energię cieplną w energię elektryczną - od opracowywania bezpieczniejszych, wydajniejszych i oszczędnych procesów w celu maksymalizacji czasu pracy i minimalizacji kosztów.