Obróbka oleju smarnego w energetyce

Clean oil is crucial for the safe, reliable and economical operation of virtually all kinds of equipment that use oils for either lubrication or hydraulic systems. By efficiently removing impurities and extending the lifetime of lubricants, our solutions bring long-term protection and economy to power installations.

Power generation lube oil treatment 640x360px

On the pulse of power generation lube oil cleaning

Exceptional lube oil cleaning performance is just one of the expectations met by Alfa Laval high-speed separators. Our separators today have a flexible scope of supply, ranging from standard options to tailored modules and even contracted solutions.

Wyjątkowa czystość oleju smarowego jest tylko jednym z oczekiwań osiągniętych przez separatory dużych prędkości firmy Alfa Laval. Nasze separatory mają dziś elastyczny zakres dostaw, począwszy od standardowych opcji po moduły, a nawet zakontraktowane rozwiązania.

Flexible, high-efficiency, low-cost lube oil cleaning

The Alfa Laval Oil Cleaning Module (OCM) separation systems are the result of continuous technical development and innovative design solutions. At the heart of this compact, easy-to-use equipment is an Alfa Laval disc stack centrifuge of supreme efficiency.

Systemy separacji olejów firmy Alfa Laval (OCM) są wynikiem ciągłego rozwoju technicznego i innowacyjnych rozwiązań projektowych. W centrum tego kompaktowego, łatwego w obsłudze urządzenia znajduje się wirówka Alfa Laval o najwyższej sprawności.

Our OCM separation systems combine the high efficiency and low operating cost of Alfa Laval centrifugal separators with a truly flexible scope of supply, providing a market-leading solution with many benefits such as:

Nasze systemy separacji OCM łączą wysoką wydajność i niskie koszty eksploatacji separatorów odśrodkowych firmy Alfa Laval z naprawdę elastycznym zakresem dostaw, zapewniając wiodące na rynku rozwiązanie z wieloma zaletami, takimi jak:

 • Lower operating costs due to reduced oil consumption
 • Reduced disposal costs
 • Improved product quality
 • Better working environment
 • Lower wear and corrosion on downstream equipment
 • Prevention of breakdowns
 • Reduced downtime
 • Niższe koszty eksploatacji dzięki zmniejszeniu zużycia oleju
  Zmniejszone koszty usuwania
  Lepsza jakość produktu
  Lepsze środowisko pracy
  Niskie zużycie i korozję na urządzeniach dalszych
  Zapobieganie awarii
  Zmniejszenie przestojów

Flexible range of effective oil cleaning systems

The Alfa Laval Oil Cleaning Module (OCM) provides efficient solutions for separation of water, oil and solids for applications with limited contamination of solids. Our OCM separation systems are available in various executions to meet the demands of various projects and processes.

Moduł czyszczenia oleju Alfa Laval (OCM) zapewnia skuteczne rozwiązania w zakresie oddzielania wody, oleju i ciał stałych w zastosowaniach o ograniczonym zanieczyszczeniu substancji stałych. Nasze systemy separacji OCM są dostępne w różnych wykonaniach, aby sprostać wymaganiom różnych projektów i procesów.