Systemy pomocnicze

Alfa Laval supplies a comprehensive range of cooling, filtration and cleaning solutions to handle the various types of media used in nuclear power plants – from air, sea water and fresh water to different types of oils – with exceptional efficiency.

Balance-of-plant 640x360

Optimizing processes for balance of plant systems

While nuclear island and turbine island systems are vital, balance of plant systems at nuclear power plants are equally important. A knowledgeable partner to nuclear power plant owners and operators, Alfa Laval has vast experience as well as a broad range of equipment and services for auxiliary systems not included in the nuclear core system or steam supply system. All equipment and components comply with international, national, regional and local regulations as well as standards for nuclear power plants. All our solutions are backed by the Alfa Laval 360° Service Portfolio to extend equipment performance.

Chociaż systemy wysp wysp jądrowych i turbin są niezbędne, równowaga systemów instalacji w elektrowniach jądrowych jest równie ważna. Alfa Laval jest znanym partnerem właścicieli i operatorów elektrowni jądrowych, ma duże doświadczenie, a także szeroki wybór sprzętu i usług dla systemów pomocniczych, które nie są objęte systemem rdzenia jądrowego lub systemem dostarczania pary. Wszystkie urządzenia i komponenty są zgodne z międzynarodowymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi przepisami oraz standardami dla elektrowni jądrowych. Wszystkie nasze rozwiązania są wspierane przez portfel serwisowy Alfa Laval 360 ° w celu zwiększenia wydajności sprzętu.

Here is a selection of sub-applications for balance of power systems that are supported by Alfa Laval:

Poniżej znajduje się lista podprojektów dotyczących systemów mocy obliczeniowej obsługiwanych przez firmę Alfa Laval:

Industrial water and waste treatment

Industrial wastewater varies considerably in specification, depending on the type of industry and local regulations In many cases, industrial wastewater requires pre-treatment before onward processing by the municipal wastewater treatment plant or complete on-site treatment. Alfa Laval offers several compact, easy-to-operate wastewater treatment technologies that produce clean effluent either for direct discharge or for downstream treatment for water reuse.

Ścieki przemysłowe różnią się znacznie pod względem specyfikacji, w zależności od rodzaju przemysłu i przepisów lokalnych W wielu przypadkach ścieki przemysłowe wymagają obróbki wstępnej przed rozpoczęciem dalszej obróbki przez komunalną oczyszczalnię ścieków lub całkowitego oczyszczania na miejscu. Alfa Laval oferuje kilka kompaktowych, łatwych w obsłudze technologii oczyszczania ścieków, które produkują czysty ścieki albo do bezpośredniego wyładunku lub do dalszego oczyszczania wody.

Radioactive wastewater treatment

A portion of the total waste is considered radioactive and therefore requires special treatment. As with any other waste, radioactive wastewater is separated into solid, liqud and gas parts. Alfa Laval handles disposal of this radioactive waste – safely and effectively.

Część odpadów ogółem jest uważana za substancję radioaktywną, a zatem wymaga specjalnego traktowania. Podobnie jak w przypadku innych odpadów, odpady promieniotwórcze są rozdzielane na części stałe, części płynne i gazowe. Alfa Laval zajmuje się usuwaniem odpadów radioaktywnych - bezpiecznie i efektywnie.

Fuel systems

Alfa Laval supplies a comprehensive range of cooling, filtration and cleaning equipment to handle the various types of media – from air, sea water, fresh water to different types of oils – used in nuclear power plants with exceptional efficiency. The oil fuel system is the same as that used for other conventional plants involving oil fuel delivery, loading/reloading and storage.

Alfa Laval dostarcza szeroką gamę sprzętu chłodzącego, filtrującego i czyszczącego do obsługi różnych rodzajów mediów - od powietrza, wody morskiej, słodkiej wody po różne rodzaje olejów - stosowanych w elektrowniach jądrowych o wyjątkowej sprawności. Układ paliwowy jest taki sam, jak w przypadku innych konwencjonalnych zakładów obejmujących dostarczanie paliwa, załadunek / przeładunek i magazynowanie.