Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji

Niniejsze Informacje o ochronie danych osobowych określają, w jaki sposób firma Alfa Laval przetwarza dane osobowe przekazywane przez Państwa podczas ubiegania się o pracę. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem, aby zrozumieć, w jaki sposób firma Alfa Laval wykorzystuje i chroni przekazywane przez Państwa informacje.

Aplikowanie o pracę za pośrednictwem portalu Alfa Laval

Internetowy system rekrutacji jest udostępniany i obsługiwany przez firmę Alfa Laval i dostawcę zewnętrznego. Przekazując swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich przechowywanie i wykorzystywanie przez firmę Alfa Laval zgodnie z niniejszą polityką. Polityka może ulec zmianie, a wszelkie zmiany wprowadzone w przyszłości będą podawane na tej stronie. Kontynuując korzystanie z tej strony rekrutacyjnej, wyrażają Państwo zgodę na takie zmiany. Zalecamy sprawdzanie polityki prywatności przy każdej wizycie na tej stronie.

Należy pamiętać, że nie przyjmujemy aplikacji przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych form komunikacji.

1. Odpowiedzialność jako Administrator danych

Firma Alfa Laval AB jest administratorem dotyczących Państwa informacji, które gromadzimy i przetwarzamy w celach rekrutacyjnych. Właściwym wiodącym organem nadzorczym odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej https://www.alfalaval.com/jest Szwedzki Urząd Ochrony Danych Osobowych: https://www.datainspektionen.se/. Dane osobowe będą gromadzone i/lub przetwarzane przez firmę Alfa Laval wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.

2. Jakie informacje gromadzimy?

Możemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać poniższe informacje na Państwa temat:

 • Gromadzimy i przetwarzamy następujące informacje:
 • Imię i nazwisko*
 • Adres e-mail*
 • Numer telefonu*
 • CV / historia pracy*
 • Preferencje dotyczące pracy, w tym rola, obszary geograficzne i wynagrodzenie*
 • Wszelkie inne informacje związane z pracą, które Państwo podają, na przykład certyfikaty edukacyjne lub szkoleniowe*
 • Możemy również gromadzić i przetwarzać następujące informacje:
 • Obywatelstwo
 • Lokalizacja
 • Paszport
 • W niektórych przypadkach pozwolenia i wizy
 • Data urodzenia
 • Numer ubezpieczenia społecznego
 • Pełne informacje o ofertach pracy, stażach i preferencjach
 • Wynik weryfikacji karalności i poświadczenie bezpieczeństwa (w przypadku niektórych ról)
 • Informacje medyczne (w niektórych przypadkach)
 • Referencje
 • Informacje finansowe (w tym, między innymi, dane i warunki dotyczące płac, dane podatkowe, dane dotyczące programu emerytalnego, nakazy sądowe i płatności ustawowe)
 • Dziennik naszej komunikacji z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu

Informacje te zostaną przekazane bezpośrednio przez Państwa lub przez osobę trzecią, z którą współpracujemy, np. agencję pracy tymczasowej lub agencję zatrudnienia. Referencje będą pochodziły od poprzedniego pracodawcy. Należy pamiętać, że są Państwo odpowiedzialni za uzyskanie zgody na wykorzystanie referencji przed podaniem danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe.

Informacje medyczne mogą być dostarczane przez osoby trzecie, takie jak lekarz rodzinny, konsultant lub poradnia medycyny pracy. Wynik weryfikacji karalności i poświadczenie bezpieczeństwa, w stosownych przypadkach, zostaną dostarczone przez odpowiedniego zewnętrznego dostawcę usług.

3. Jak wykorzystujemy informacje

Dane osobowe są gromadzone w celu ułatwienia procesu rekrutacji i wykorzystywane do celów anonimowego raportowania.

Informacje, o których mowa w punkcie (A) powyżej, mogą być wykorzystywane w następujący sposób:

 • W celu dopasowania Państwa umiejętności do dostępnych ofert pracy, co pomoże znaleźć najbardziej odpowiednie stanowiska, na które aplikowałeś
 • W celu informowania Państwa o dostępnych możliwościach w miarę ich pojawiania się
 • W celu ocenienia Państwa jako potencjalnych kandydatów na wolne stanowiska

Informacje, o których mowa w punkcie (B) powyżej, mogą być wykorzystywane w następujący sposób:

4. W celu zweryfikowania, czy mają Państwo prawo do pracy w danej jurysdykcji

 • W celu przeprowadzenia weryfikacji karalności i uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, jeśli jest to wymagane i dozwolone przez prawo
 • W celu rozwiązania w sposób dozwolony przez prawo wszelkich kwestii medycznych i BHP związanych z niektórymi stanowiskami
 • W celu wprowadzenia ustaleń umownych i dokumentacji po uzyskaniu zatrudnienia
 • Jak przetwarzamy przesłane przez Państwa dane

Dane osobowe są wprowadzane w ramach aplikacji o pracę i są przechowywane w naszej bazie danych. Osoby ubiegające się o pracę mogą je ponownie wykorzystać w ramach przyszłej aplikacji.

Jeśli po otrzymaniu aplikacji zaoferujemy Państwu stanowisko w firmie Alfa Laval i zostanie ono zaakceptowane, Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez firmę Alfa Laval zgodnie z dokumentem „Globalne zasady i wytyczne dotyczące prywatności danych dla działów HR”.

Jeśli nie zaoferujemy Państwu pracy, możemy przechowywać Państwa dane osobowe w portalu talentów w związku z przyszłymi ofertami pracy w firmie Alfa Laval. Przesłanie aplikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie Państwa danych w naszej Puli talentów i wykorzystywanie ich w przyszłości.

5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania informacji

Będziemy działać zgodnie z Państwa zgodą na przetwarzanie powyższych informacji oznaczonych gwiazdką (*), którą wyrażacie Państwo na początku procesu rekrutacji.

Przetwarzamy informacje i dokumentację w celu ustalenia Państwa prawa do pracy, ponieważ jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

W przypadku informacji medycznych nasza podstawa do przetwarzania tej kategorii danych osobowych będzie zależała od okoliczności, ale zazwyczaj będzie ona wynikać z jednego z następujących powodów: konieczna jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa, konieczne jest zapobieganie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność lub, w stosownych przypadkach, udzielili Państwo wyraźnej zgody zgodnie z art. 9 RODO.

Informacje związane z weryfikacją karalności, które są wymagane w przypadku niektórych stanowisk, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. W niektórych przypadkach możemy potrzebować Państwa zgody.

Po znalezieniu dla Państwa stanowiska będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w tym informacje finansowe, w celu zawarcia z Państwem umowy o pracę i wypłacania Państwu wynagrodzenia w zależności od konkretnych ustaleń umownych i okoliczności.

W celu wypłacenia Państwu wynagrodzenia jesteśmy, w stosownych przypadkach, prawnie zobowiązani do przekazania informacji odpowiednim organom podatkowym, dostawcom programów emerytalnych i ubezpieczycielom.

Po zatrudnieniu możemy również przetwarzać Państwa dane na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tzn. w celach administracyjnych.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania przez firmę Alfa Laval danych osobowych jej pracowników będą przekazywane oddzielnie.

6. Ujawnianie Państwa danych

Dostęp do Państwa danych mają pracownicy firmy Alfa Laval uczestniczący w procesie rekrutacji oraz, w zależności od okoliczności sprawy, upoważnione osoby trzecie pomagające firmie Alfa Laval w procesie rekrutacji, takie jak agencje i administratorzy IT.

7. Państwa prawa

Jako osoby fizyczne mają Państwo prawa, z których mogą Państwo w pewnych okolicznościach korzystać w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przechowujemy. Są to następujące prawa:

 • prawo do żądania potwierdzenia, czy firma Alfa Laval przetwarza Państwa dane osobowe; w przypadku twierdzącej odpowiedzi — prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych (znane również jako wniosek o udostępnienie danych osobowych); prawo do żądania dostępu do pewnych informacji związanych z ich przetwarzaniem;
 • prawo do żądania korekty Państwa danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • prawdo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z jednego z tych praw, proszę zarejestruj swoją prośbę tutaj.

8. Prawo do wycofania zgody

Mogą Państwo w każdej chwili zażądać wycofania zgody, jeżeli stanowi ona zgodną z prawem podstawę do gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zalogować się na stronę główną kandydata przy użyciu konta, które założą Państwo podczas procesu aplikacyjnego, a następnie wybrać opcję „wycofaj moją aplikację” lub poprosić o „wycofanie mojej zgody” tutaj. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu aplikacji nie będziemy przetwarzać Państwa danych w celach, na które wyrazili Państwo pierwotnie zgodę, chyba że istnieją istotne i uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności, lub do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

9. Jak chronimy Państwa dane

Wdrażamy i utrzymujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

10. Międzynarodowe transfery danych

Alfa Laval to grupa firm, która działa globalnie na całym świecie, Twoje dane mogą być przetwarzane poza krajem, w którym Twoje dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone. Kraje te mogą nie mieć tego samego poziomu przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, jak te wymagane w Alfa Laval, która opiera się na przepisach UE / EOG o ochronie danych.

W związku z tym Państwa dane mogą być wykorzystywane globalnie w ramach rekrutacji przeprowadzanej przez Alfa Laval. Zawsze będziemy się upewniać, że istnieje podstawa prawna i odpowiednia metoda zabezpieczająca dla takiego przekazania danych, tak aby Państwa dane osobowe były traktowane w sposób zgodny z prawem UE i innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. W niektórych przypadkach możemy polegać wyłącznie na Państwa zgodzie na eksport danych do odbiorcy spoza UE/EOG.

Państwa dane osobowe przechowywane w bazie kandydatów będą dostępne dla wszystkich rekruterów w UE i EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Aby zwiększyć widoczność profilu w naszej Puli talentów, mogą Państwo udostępnić swoje dane osobowe naszemu globalnemu zespołowi rekruterów. Należy pamiętać, że udzielenie dostępu globalnego będzie wiązało się z przekazaniem i/lub udostępnieniem Państwa danych osobowych stronom i/lub osobom zamieszkałym poza UE/EOG. Firma Alfa Laval dąży do ustanowienia jednolitych kodeksów postępowania w całej organizacji, jednak udostępnianie danych (osobowych) poza UE/EOG może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem dla integralności Państwa danych na mocy lokalnego ustawodawstwa w krajach/państwach spoza UE/EOG.

11. Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zgromadzone i przetworzone, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Jeśli nie zostaną Państwo zatrudnieni, Państwa aplikacja i dane osobowe będą przechowywane w portalu Alfa Laval przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji, zgodnie z wytycznymi firmy Alfa Laval dotyczącymi przechowywania danych osobowych, chyba że mieszkasz w jednym z krajów wymienionych poniżej. Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania w poszczególnych krajach zgodnych z lokalnymi praktykami lub przepisami.

Kraj okres przechowywania danych po zakończeniu rekrutacji okres przechowywania danych w narzędziu do zarządzania talentami
Niemcy, Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania 6 miesięcy 1 rok
Szwecja, Finlandia, Francja 2 lata 2 lata
Stany Zjednoczone 4 lata 4 lata
Wszystkie pozostałe kraje 1 rok 1 rok

Po upływie okresu przechowywania potrzebujemy ponownej zgody w celu dalszego przechowywania Państwa profilu. Państwa profil, łącznie z wszystkimi danymi osobowymi, zostanie usunięty, chyba że ponownie udzielicie Państwo zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w powyższych celach, rejestrując swoją prośbę tutaj.

12. Obawy

Jeśli mają Państwo obawy dotyczące sposobu, w jaki gromadzimy lub wykorzystujemy Państwa dane osobowe, należy w pierwszej kolejności skontaktować się w tej sprawie z nami lub skontaktować się bezpośrednio z wiodącym organem nadzorczym — Szwedzkim Urzędem Ochrony Danych Osobowych — pod adresem datainspektionen@datainspektionen.se.

13. Zmiany w informacjach o ochronie danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności może być przez nas zmieniona w dowolnym momencie, aby odzwierciedlić zmiany w naszych procedurach przetwarzania i wszelkich odpowiednich przepisach dotyczących prywatności.

14. Kontakt

Wszelkie pytania, uwagi i prośby związane z naszymi praktykami w zakresie przetwarzania danych prosimy kierować tutaj.

15. Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane w aplikacji o pracę oraz w ramach procesu rekrutacji będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby bieżących i przyszłych rekrutacji Alfa Laval oraz w związku z późniejszym zatrudnieniem lub stażem, o ile nie wskazano inaczej. Państwa dane będą przechowywane tylko tak długo, jak zezwala na to obowiązujące prawo, a następnie zostaną zniszczone (lub zanonimizowane).

Przesyłając dane osobowe i aplikację:

(1) oświadczają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali oświadczenia zawarte w niniejszej klauzuli o ochronie danych osobowych;

(2) oświadczają Państwo, że informacje zawarte w aplikacji są według Państwa najlepszej wiedzy kompletne i zgodne z prawdą oraz że rozumieją Państwo, że umyślne pominięcie lub podanie nieprawdziwych informacji może prowadzić do odrzucenia Państwa aplikacji lub zwolnienia z pracy;

(3) wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie informacji zawartych w niniejszej aplikacji oraz wszelkich innych danych osobowych, które mogą Państwo przekazać oddzielnie, w sposób opisany w tym dokumencie i w zakresie opisanym w tym dokumencie;

(4) upoważniają Państwo firmę Alfa do weryfikacji lub zlecenia weryfikacji w jej imieniu wszystkich oświadczeń zawartych w aplikacji oraz do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych kontroli referencji; oraz

(5) upoważniają Państwo firmę Alfa Laval do przechowywania Państwa danych osobowych w naszej bazie kandydatów, jeśli nie przejdą Państwo rekrutacji, aby umożliwić nam skontaktowanie się z Państwem w przypadku przyszłych ofert pracy w Alfa Laval. Takie dane osobowe będziemy przechowywać zgodnie z odpowiednim okresem przechowywania, wskazanym w punkcie 11, po upływie którego dane zostaną usunięte.

16. Version

Niniejsza klauzula została opublikowana 5 listopada 2019 roku.