2021-11-24

Alfa Laval wzywa rządy państw do podjęcia zdecydowanych działań w celu pełnej dekarbonizacji żeglugi międzynarodowej do 2050 roku.

Jako sygnatariusz działań, zwanych „Wezwanie do działania na rzecz dekarbonizacji żeglugi” (ang.”Call to Action for Shipping Decarbonization”), Alfa Laval przyłącza się do liderów branży morskiej. Liderzy wzywają światowych przywódców do dostosowania transportu morskiego do wymogów określonych przez Porozumienie Paryskie.

Dekarbonizacja żeglugi jest koniecznością

Żegluga międzynarodowa stanowi około 80 % światowego handlu i 3 % dzisiejszych globalnych emisji gazów cieplarnianych (GHG). Jej pełna dekarbonizacja jest konieczna i pilna, jak również możliwa do osiągnięcia. Takie jest główne założenie działań ”Call to Action for Shipping Decarbonization”, które zostało ogłoszone 22 września br. podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Alfa Laval jest jednym z ponad 150 sygnatariuszy tego dokumentu, który został przekazany rządom państw przed negocjacjami klimatycznymi na COP26 i MEPC 77 w listopadzie tego roku.

Dokument wzywa do podjęcia działań i wdrażania inwestycji, które umożliwią dekarbonizację przemysłu żeglugowego do 2050 roku i sprawią, że żegluga bezemisyjna stanie się domyślnym wyborem do 2030 roku.

"Jako firma Alfa Laval jesteśmy dumni, że możemy być częścią działań na rzecz dekarbonizacji żeglugi morskiej, które zostało wystosowane przez czołowych przedstawicieli branży morskiej," mówi Sameer Kalra, Prezes Alfa Laval Marine Division. „Zarówno my, jak i nasi Partnerzy, Klienci oraz inne podmioty z branży morskiej pracujemy na rzecz dekarbonizacji, o której wszyscy wiemy, że musi nastąpić. Sektor prywatny może i powinien pracować szybciej. By działania były dynamiczne również w innych sektorach, potrzebne jest ustanowienie globalnych ram polityki, zasobów i wspólnych inicjatyw".

Poszukiwanie odważniejszych celów i działań

Ogłoszona strategia GHG Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), przyjęta w 2018 r., ma na celu zmniejszenie rocznych emisji gazów cieplarnianych w żegludze o co najmniej 50% poziomów z 2008 r. do 2050 r. Chociaż jest to ważny krok, nie jest on jednak jeszcze zgodny z Porozumieniem Paryskim, ani też wystarczający do osiągnięcia kluczowych punktów krytycznych do pełnej dekarbonizacji globalnych łańcuchów dostaw. Kraje reprezentujące znaczną większość globalnej emisji gazów cieplarnianych i gospodarki światowej, jak również wiele firm, zobowiązały się do osiągnięcia 100% neutralności węglowej w podobnym czasie.

Inicjatywa liderów branży morskiej „Wezwanie do działania na rzecz dekarbonizacji żeglugi” wzywa zatem przedstawicieli państw do:

  • Zobowiązania się do dekarbonizacji żeglugi międzynarodowej do 2050 r. oraz dostarczenia jasnego i realnego planu wdrożenia tego celu. Przedstawienie tego planu miałoby nastąpić w 2023, podczas przyjmowania kolejnej strategii IMO dotyczącej gazów cieplarnianych,
  • Wspierania projektów w zakresie żeglugi bezemisyjnej na skalę przemysłową poprzez działania krajowe, na przykład poprzez wyznaczenie jasnych celów w zakresie dekarbonizacji żeglugi krajowej, zapewnienie wsparcia i zasobów dla podmiotów w celu szerszego stosowania paliw i statków o zerowej emisji,
  • Opracowania reguł i wymagań, które sprawią, że do 2030 r. żegluga bezemisyjna stanie się domyślnym wyborem, w tym zapewnienie znaczących środków rynkowych, które wejdą w życie do 2025 r. i które mogą wspierać komercyjne wykorzystanie bezemisyjnych statków i paliw w żegludze międzynarodowej.

Stworzenie drogi do sukcesu w dekarbonizacji

"Poprzez wezwanie do działania, my i nasi sygnatariusze zwracamy się do rządów o przyjęcie zdecydowanego podejścia do zmian klimatycznych" - mówi dr Markus Hoffmann, Business Unit Manager, Marine Separation & Heat Transfer Equipment, który kierował pracami Alfa Laval w ramach tej inicjatywy. "Co ważne, obejmuje to nie tylko wyznaczenie bardziej ambitnych celów w zakresie gospodarki morskiej, ale również stworzenie warunków, dzięki którym cele te będą możliwe do osiągnięcia."

Technologie budowy statków o zerowej emisji zanieczyszczeń istnieją, ale muszą być dalej rozwijane i wprowadzane na większą skalę. Muszą one również stać się finansowo opłacalne dla armatorów. Aby tak się stało, potrzebne są inicjatywy krajowe i globalna koordynacja, a także stworzenie warunków rynkowych, dzięki którym paliwa o zerowej emisji staną się bardziej atrakcyjne w porównaniu z paliwami tradycyjnymi.

"Przedsiębiorstwa morskie powinny dostrzegać szanse w podejmowaniu szybkich kroków w kierunku dekarbonizacji, a nie dodatkowe ryzyko" - podkreśla Hoffmann. "Alfa Laval jest liderem w dziedzinie nowych technologii zarządzania paliwami i energią i wierzymy, że dekarbonizacja może zostać osiągnięta przy jednoczesnej ochronie konkurencyjności armatorów”.

Zgodność z innymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju

Cele zawarte w "Call to Action for Shipping Decarbonization" są zgodne z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, które Alfa Laval już prowadzi w ramach swojej działalności. Mając na uwadze cele opracowane przez ONZ na rok 2030, Alfa Laval skutecznie wdraża działania na rzecz własnego zrównoważonego rozwoju, dążąc do osiągnięcia neutralności węglowej w całym łańcuchu wartości do roku 2030.

Alfa Laval jest członkiem koalicji Getting to Zero Coalition, która zainicjowała „Call to Action for Shipping Decarbonization” i powołała grupę zadaniową do jej opracowania.

Aby dowiedzieć się więcej na temat „Call to Action for Shipping Decarbonization” i zapoznać się z pełną listą sygnatariuszy, prosimy odwiedzić stronę internetową: "Getting to Zero" (globalmaritimeforum.org)

Decarbonising shipping 640x360

Informacje dla prasy

Kontakt

Andrzej Smoleński

Regional Business Manager, Marine & Diesel Equipment

+48 601 454 748
andrzej.smolenski@alfalaval.com

Kontakt

Magdalena Czopik

The Head of Marketing in Eastern Europe

+48 605 602 840
magdalena.czopik@alfalaval.com

Powiązane treści: