Oczyszczanie aminowe gazów resztkowych

Usuwanie dużej ilości siarkowodoru ze strumieni gazów rafineryjnych poprzez obróbkę aminami wymaga niezawodnych urządzeń o niskich wymaganiach serwisowych. Wymienniki Alfa Laval Compabloc z materiałów odpornych na korozję zapewniają rafineriom na całym świecie wydajność energetyczną, zwiększają czas produkcji bez przestojów poprzez minimalne zarastanie.

Image for Amine process tail gas treatment 640x360 large

Optymalizacja oczyszczania aminowego gazów resztkowych

Alfa Laval wspomaga rafinerie swoją wiedzą, technologią i szerokim asortymentem usług, aby mogły najlepiej wykorzystać proces oczyszczania aminowego, oszczędzać energię, ograniczyć prace serwisowe, zwiększyć wydajność i zminimalizować koszty.

Wydajność energetyczna w procesie oczyszczania aminowego

Energia odzyskiwana jest w sekcji odzysku amin, gdzie aminy zanieczyszczone są podgrzewane przed regeneratorem strumieniem amin oczyszczonych opuszczających regenerator. Im więcej energii jest tu odzyskane, tym mniej musi być dostarczone przez reboiler regeneratora w postaci pary.

Wymienniki ciepła Alfa Laval Compabloc mogą być zaprojektowane tak, by temperatura zbliżenia wynosiła nawet 5°C. Zwiększa to odzysk energii minimalizując zużycie pary przez reboiler.

Reboiler regeneratora jest często typu kotłowego. Zwykle wymaga on dużej różnicy temperatur między wrzącym medium i parą. Oznacza to, że do obsługi reboilera potrzebna jest para o wyższym ciśnieniu.

Gdy przy kolumnie regeneracji amin zastosujemy reboiler termosyfonowy Alfa Laval Compabloc, możliwe jest zmniejszenie różnicy temperatur do mniej niż 10°C, co wystarczy do zainicjowania wrzenia i utworzenia naturalnej cyrkulacji. Oznacza to także, że można wykorzystać łatwiej dostępną parę o niższym ciśnieniu .

Ograniczanie zarastania w procesie oczyszczania aminowego

Zależnie od rodzaju oczyszczanego gazu, wymiennik odzyskujący energię może być narażony na różne rodzaje zarastania. Może ono mieć formę cząsteczek pochodzących z korozji, zwykle z kolumny regeneracji, albo szlamu z kolumny absorpcyjnej( gdy pojawiają się zakłócenia procesu i następuje przeniesienie węglowodorów od tej kolumny). Tendencja do zarastania jest również większa, gdy stabilne cieplnie sole nie są stale usuwane z roztworu amin. Aby minimalizować zarastanie, wymienniki ciepła Alfa Laval Compabloc charakteryzują się wysokimi siłami ścinania i dużą turbulentnością przepływu w kanałach wymiany ciepła, co znacznie ogranicza to niekorzystne zjawisko.

Poprawa odporności na korozję

Jeśli w oczyszczanym gazie jest duża zawartość siarkowodoru, ryzyko korozji w urządzeniach do odzysku amin jest również duże. W wielu przypadkach nie może być stosowana stal węglowa i konieczne jest stosowanie materiałów wyższego gatunku. Standardowe wymienniki Alfa Laval Compabloc wykonane są ze stali kwasoodpornej AISI 316L. Materiały wyższych gatunków dostępne są na żądanie.

Zabezpieczanie procesów poprzez niezawodną budowę odporną na przecieki

Z uwagi na fakt, że siarkowodór jest śmiertelną trucizną, ryzyko przecieku z wymienników obsługujących to medium musi być minimalne. Wymienniki Alfa Laval Compabloc posiadają laserowo spawane pakiety płyt, które tworzą wewnętrzne kanały wymiany ciepła. Ponieważ między płytami nie ma uszczelek blokujących przed dostępem do środowiska zewnętrznego, ryzyko zewnętrznego wycieku jest minimalne.

Redukcja kosztu amin

Aminy wykorzystywane w oczyszczaniu gazów resztkowych są często opatentowanym środkiem. Wobec tego, ich koszt może stanowić poważną część nakładów inwestycyjnych na instalację.

Gdy w procesie stosowane są kompaktowe wymienniki ciepła Alfa Laval, ich pojemność jest minimalna, co zmniejsza całkowitą objętość amin o nawet 20%. Dodatkowo, z uwagi na krótki czas przetrzymania amin w reboilerze termosyfonowym Compabloc, degradacja amin jest ograniczona. Co za tym idzie ilość wymagana do uzupełnienia układu jest znacznie mniejsza. Ogólny koszt pracy układu jest zauważanie niższy , gdy dodatkowo temperatura robocza reboilera regeneratora może zostać zmniejszona poprzez zastosowanie pary o niższym ciśnieniu.

Oszczędności CAPEX procesu oczyszczania aminowego

Koszty wymienników ciepła także stanowią dużą cześć łącznego kosztu instalacji. Jest to widoczne zwłaszcza jeśli kilka dużych tradycyjnych wymienników płaszczowo-rurowych montowanych jest szeregowo by uzyskać maksymalną wydajność energetyczną lub gdy konieczne jest zastosowanie wysokogatunkowych materiałów do dużych reboilerów kotłowych.

Zastąpienie wymienników płaszczowo-rurowych wysokowydajnymi wymiennikami Alfa Laval może zmniejszyć powierzchnię wymiany ciepła nawet trzykrotnie, co zminimalizuje również ilość wymaganych urządzeń. Zwiększa to wydajność kosztową, zwłaszcza gdy wymagany jest wysokogatunkowy materiał. Gdy uwzględnić koszty instalacji na konstrukcji, jak w przypadku zadań skraplania gazów, uwidaczniają się kolejne oszczędności.

Sprawdzona technologia dla oczyszczania aminowego

Niemalże 300 kompaktowych wymienników ciepła Alfa Laval pracuje na stanowiskach odzysku ciepła, jako reboilery, skraplacze i chłodnice w instalacjach oczyszczania aminowego w rafineriach na całym świecie. Urządzenia te dają rafineriom maksymalną wydajność i długi czas pracy przy minimalizacji zarastania i korozji.