Reforming katalityczny

Wydajna energetycznie konwersja niskooktanowych naft w komponenty do wytwarzania benzyny wysokooktanowej jest kluczowa dla rafinerii produkujących benzyny silnikowe. Najistotniejsza pozycja odzysku ciepła to podgrzewanie wstępne podawanej nafty odciekiem z reaktora. Pojedynczy wymiennik ciepła Alfa Laval Packinox maksymalizuje odzysk energii zajmując minimalną przestrzeń, a niski spadek ciśnienia, którym się charakteryzuje, sprawia, że łatwo jest zwiększyć przepustowość układu.

Image for catalytic reforming 640x360 large

Optymalizacja procesów reformingu katalitycznego w rafineriach

Kompaktowe wymienniki ciepła Alfa Laval oferują rafineriom na całym świecie wysoką wydajność, niewielkie rozmiary, minimalne wymagania serwisowe, małe spadki ciśnienia oraz możliwość pracy przy wysokich ciśnieniach i temperaturach.

Wydajność energetyczna

Instalacja reformingu katalitycznego składa się z wysokotemperaturowej sekcji reaktorowej oraz z nisko temperaturowej sekcji pozyskiwania/rozdziału produktów reformingu. 

Sekcja reaktorowa

Odzysk energii z odcieku z reaktora w celu wykorzystania do pogrzania wstępnego nadawy reaktora jest jednym z największych i najważniejszych punktów odzysku ciepła w rafinerii. Pojedynczy wymiennik ciepła Alfa Laval Packinox, zaprojektowany z temperaturą zbliżenia po stronie gorącej zbliżonej do 10°C, może obniżyć zużycie energii w kotle grzewczym o ponad 50%. Zastosowanie kilku wymienników płaszczowo-rurowych nie umożliwiłoby odzyskania takiej samej ilości energii.

Sekcja pozyskiwania/rozdziału produktów reformingu

Jest także możliwość odzysku energii z sekcji frakcjonowania. Minimalizuje to zarówno koszty operacyjne, jak i negatywny wpływ procesu na środowisko.

Jednym z takich miejsc jest podgrzewacz nadawy wykorzystujący ciepło ciężkich frakcji z dołu kolumny. W celu ograniczenia kosztów i rozmiaru wymiennika, ten element procesu zwykle projektowany jest z założeniem ograniczonego odzysku ciepła.

Dzięki wymiennikom Alfa Laval Compabloc możliwa jest maksymalizacja odzysku energii w tym miejscu, co minimalizuje zapotrzebowanie na energię w reboilerze, jak również zapotrzebowanie na czynnik chłodniczy w chłodnicy produktów reformingu.

Zwiększenie wydajności procesu reformingu katalitycznego

Kocioł lub sprężarka wodoru mogą stanowić wąskie gardła w starszych instalacjach reformingu katalitycznego.

Zastąpienie istniejących wymienników ciepła nadawa/odciek jednym wymiennikiem Alfa Laval Packinox, który odzyskuje więcej energii przy niższym spadku ciśnienia, umożliwia odciążenie zarówno kotła, jak i sprężarki zwiększając wydajność całego układu nawet o 33%.

Wymiana tradycyjnych wymienników płaszczowo-rurowych w sekcji frakcjonowania na wymienniki Alfa Laval Compabloc poprawi wydajność i zmaksymalizuje odzysk energii, co jeszcze bardziej odciąży tę sekcję procesu.

Minimalizacja CAPEX

Pojedynczy, kompaktowy wymiennik ciepła Alfa Laval Packinox może wykonać to samo zadanie, co kilka dużych wymienników płaszczowo-rurowych.

Aby obliczyć koszt zamontowanego wymiennika ciepła Packinox zwykle stosuje się współczynnik 1,5, dla porównania  dla wymienników płaszczowo-rurowych współczynnika ten wynosi 3. Przekłada się to na obniżenie kosztów inwestycyjnych.

Dalsze oszczędności możliwe są, gdy w celu odzysku ciepła stosuje się wymienniki Compabloc zamiast kilku dużych wymienników płaszczowo-rurowych zamontowanych szeregowo. Sprawdza się to również, gdy wymienniki Compabloc stosowane są jako skraplacze par, gdzie dla obniżenia kosztów montażu kluczowe są minimalne wymiary oraz minimalna masa wypełnionego wymiennika.

Sprawdzona technologia dla procesów reformingu katalitycznego

Firma Alfa Laval dostarczyła około 300 wymienników ciepła Packinox do układów reformingu katalitycznego w rafineriach na całym świecie. Tak naprawdę stosowanie wymienników ciepła Packinox w nowo budowanych instalacjach reformingu katalitycznego uznawane jest za branżową normę. Ponadto, wymienniki ciepła Alfa Laval Compabloc pracują w układach reformingu katalitycznego i saturacji benzenu na całym świecie jako wymienniki nadawy/odcieku ze stabilizatora, skraplacze i reboilery stabilizatora oraz chłodnice produktów reformowania.