Wydobycie ropy

There are more pressures in oil production than those beneath the surface. Despite oil’s value and importance, finding economy and reliability in processing can be more difficult than finding the crude. Alfa Laval offers expertise and capabilities that simplify the equation.

Oil & Gas 640x360

Solutions for oil production

The needs of oil production plants vary as widely as the plants themselves, which can be found increasingly far afield. Today’s production involves challenging conditions like those in oil sands or deep seas, plus a growing range of processes, such as advanced oil recovery techniques.

Potrzeby zakładów produkcji ropy zmieniają się tak samo jak same rośliny, które można znaleźć coraz bardziej. Dzisiejsza produkcja obejmuje trudne warunki, takie jak piaski naftowe lub głębokie morze, a także coraz większy zakres procesów, takich jak zaawansowane techniki odzysku oleju.

As a result, profit margins are often tighter. Alfa Laval expertise and equipment can make the difference, creating viable options that remain cost-effective even as conditions change. Our separation solutions, thermal solutions and other offerings contribute to process reliability, economy and safety and help keep these processes trouble-free.

W rezultacie marże zysku są często ściśnięte. Wiedza i wyposażenie Alfa Laval mogą mieć znaczenie, tworząc opłacalne opcje, które pozostają opłacalne nawet wtedy, gdy zmieniają się warunki. Nasze rozwiazania separacji, rozwiazania cieplne i inne oferty przyczyniaja sie do niezawodnosci procesu, oszczednosci i bezpieczeñstwa oraz pomagaj zachowac te procesy bez problemów.

Broad, reliable and customizable application portfolio

Over years of working with oil production, Alfa Laval has become adept at delivering performance within footprint and integration constraints. Important at all times, these are critical in upgrade and conversion projects, for example from vessel to FPSO.

Przez wiele lat pracy nad produkcją ropy Alfa Laval stała się specjalistą w zakresie osiągów w zakresie ograniczeń dotyczących śladów i integracji. Ważne w każdym czasie są to kluczowe czynniki w projektach modernizacji i konwersji, na przykład od statku do FPSO.

Our land-based and offshore solutions are fully tailored to the process and the conditions, ensuring easy implementation and lasting availability. In addition, we are always available for consultation, support and service – from start to finish.

Nasze rozwiązania na lądzie i na morzu są w pełni dopasowane do procesu i warunków, zapewniając łatwą implementację i trwałą dostępność. Ponadto jesteśmy zawsze gotowi do konsultacji, wsparcia i serwisu - od początku do końca.

Alfa Laval has a role in nearly every step of oil production, land-based and offshore. Our solutions move, heat, cool and clean, ensuring reliable, energy-efficient processes and total compliance with regulations.

Alfa Laval odgrywa rolę na prawie każdym etapie produkcji naftowej, na lądzie i na morzu. Nasze rozwiązania poruszają się, ogrzewają, chłodzą i czyszczą, zapewniając niezawodne, energooszczędne procesy i całkowitą zgodność z przepisami.

From increasing process productivity to reducing environmental impact, we offer solutions that prove their value under the toughest demands and conditions, including equipment for:

Od zwiększania produktywności procesu w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko oferujemy rozwiązania, które dowodzą ich wartości w najcięższych wymaganiach i wymaganiach, w tym:

Separation and stabilization

Removal of solids and water from crude oil is essential to achieve pipeline quality oil. For conventional solutions, Alfa Laval’s wide range of heat exchangers optimize the use of heat while minimizing both installation footprint and maintenance requirements.

Usuwanie ciał stałych i wody z ropy naftowej jest niezbędne do osiągnięcia oleju o jakości rurociągu. W przypadku konwencjonalnych rozwiązań szeroka gama wymienników ciepła firmy Alfa Laval optymalizuje wykorzystanie ciepła przy jednoczesnym minimalizowaniu zarówno śladu instalacji, jak i wymagań konserwacyjnych.

Choosing an Alfa Laval OFX disc-stack centrifuge system is an alternative that simplifies the process. This solution saves space and provides constant separation performance without the excessive use of heat and chemicals.

Wybór alternatywnego systemu wirówek Alfa Laval OFX jest alternatywą, która upraszcza proces. To rozwiązanie oszczędza przestrzeń i zapewnia stałą wydajność separacji bez nadmiernego zużycia ciepła i chemikaliów.

Process heating and cooling

Optimal separation of the crude oil requires effective heating beforehand. Afterwards, the separated oil must be cooled down to be stabilized.

Optymalna separacja ropy naftowej wymaga uprzedniego efektywnego ogrzewania. Następnie oddzielony olej musi być schłodzony, aby ustabilizować się.

Alfa Laval gasketed plate heat exchangers offer a compact and robust solution for both processes, and are resistant to gas, sand and other impurities in the crude. Drawing on vast application experience, we configure the heating and cooling circuits to achieve the most effective reuse of process heat.

Alfa Laval wymienniki ciepła z płytkami uszczelniającymi oferują niewielkie i wytrzymałe rozwiązanie dla obu procesów i są odporne na działanie gazu, piasku i innych nieczystości w surowych. W oparciu o ogromne doświadczenie w aplikacji, konfigurujemy obiegi grzewcze i chłodzące w celu osiągnięcia jak najlepszego wykorzystania ciepła procesowego.

Gas compression

Compressing gas to the pipeline or injection pressure is a demanding process. At every stage, Alfa Laval’s portfolio enables robust, cost-effective solutions based on the pressures, cooling medium and maintenance needs.

Sprężanie gazu na rurociągu lub ciśnienie wtrysku jest wymagającym procesem. Na każdym etapie portfolio firmy Alfa Laval umożliwia solidne, opłacalne rozwiązania oparte na naciskach, średnich temperaturach i potrzebach konserwacyjnych.

Land-based optimized solutions usually involve Alfa Laval finned tube or wet surface air-cooled heat exchangers. Offshore applications may involve Alfa Laval printed circuit heat exchangers, Olmi shell-and-tube heat exchangers, semi-welded plate heat exchangers or our extremely robust welded plate-and-shell heat exchangers, Alfa Laval DuroCore and DuroShell. Our gasketed plate heat exchangers may also be used.

Rozwiązania zoptymalizowane pod kątem lądowania dotyczą zwykle wymienników ciepła Alfa Laval lub wymienników ciepła chłodzonych powietrzem. Aplikacje offshore mogą obejmować wymienniki termiczne obwodów drukowanych Alfa Laval, wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe Olmi, półprzelotowe wymienniki ciepła lub nasze wyjątkowo wytrzymałe spawane wymienniki ciepła płytowo-skorupowe, Alfa Laval DuroCore i DuroShell. Mogą być również użyte nasze uszczelki płytowe.

Water injection

Injecting water maintains reservoir pressure and boosts oil production but also comes with challenges. The pumping system must be sufficiently flexible to handle changing reservoir conditions, yet robust enough to avoid erosion and scaling when using produced water.

Wstrzykiwanie wody utrzymuje ciśnienie w zbiorniku i zwiększa produkcję ropy naftowej, ale również przychodzi do wyzwań. System pompowania musi być dostatecznie elastyczny, aby obsługiwać zmieniające się warunki zbiorników, ale wystarczająco wytrzymałe, aby uniknąć erozji i skalowania przy użyciu wyprodukowanej wody.

Designed for increased flexibility and serviceability, Framo water injection pumps feature individual impellers that can be fitted without rebalancing the rotating assembly. Tungsten carbide wear surfaces, combined with double mechanical seals and barrier fluid, ensure reliability even when injecting produced water.

Zaprojektowane z myślą o większej elastyczności i łatwości obsługi, pompy wtryskowe serii Framo wyposażone są w pojedyncze wirniki, które można montować bez konieczności ponownego zrównoważenia obrotowego zespołu. Powierzchnie ścierające węglika wolframu, połączone z podwójnymi uszczelnieniami mechanicznymi i płynem barierowym, zapewniają niezawodność nawet przy wstrzykiwaniu wyprodukowanej wody.

Chemicals handling

As offshore development projects move to deeper and more remote areas, the hull tanks of FPSOs are increasingly used to store chemicals for process and flow assurance. Framo submerged cargo pumps are excellent choices for lifting these chemicals to topside processes.

Ponieważ przybrzeżne projekty rozwojowe przemieszczają się do głębszych i bardziej oddalonych obszarów, zbiorniki kadłuba FPSO są coraz częściej wykorzystywane do przechowywania chemikaliów w celu zapewnienia procesu i przepływu. Pompy zanurzeniowe Framo są doskonałymi rozwiązaniami do podnoszenia tych chemikaliów do procesów topowych.

Besides handling any chemical, the pumps can handle any variation of specific weight
or viscosity. The chemical pumping system can be combined with a Framo offloading
system, or installed with its own separate hydraulic power system. All Framo cargo pumping systems undergo full-scale testing prior to delivery to ensure easy installation during commissioning.

Oprócz obsługi dowolnej chemii, pompy mogą obsługiwać dowolną zmianę ciężaru właściwego
Lub lepkości. System pompowania chemicznego może być połączony z wyładunkiem Framo
System lub zainstalowany w oddzielnym, hydraulicznym systemie zasilania. Wszystkie pompy ładunkowe firmy Framo poddawane są testom pełnym przed dostawą, aby zapewnić łatwą instalację podczas rozruchu.

Cargo handling

Whether moving crude for separation and stabilization or pumping oil from a cavern reserve, robust and effective pumping is needed. Framo cargo pumps are the industry standard at sea, while Framo cable-free electric submersible pumps are among the few with the capacity and reliability for cavern applications. All Framo cargo pumping systems undergo full-scale testing prior to delivery to ensure easy installation during commissioning.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ropę na oddzielenie i stabilizację, czy też pompowanie oleju z rezerwy jaskini, potrzebne jest skuteczne i skuteczne pompowanie. Pompy ładunkowe Framo są standardem przemysłowym na morzu, a pompy zanurzeniowe Framo są jednymi z niewielu z wydajnością i niezawodnością zastosowań w jaskrze. Wszystkie pompy ładunkowe firmy Framo poddawane są testom pełnym przed dostawą, aby zapewnić łatwą instalację podczas rozruchu.

Crude Oil Washing (C.O.W)

Regular use of Alfa Laval Gunclean Toftejorg high-impact tank cleaning machines for crude oil washing is strongly recommended to clean areas around the cargo pumps and to avoid corrosion caused by sediments in storage tanks. Due to a huge variety of options, these machines can be customized to meet any built-in requirement for offshore installations and meet all rules and regulations for C.O.W.

Regularne stosowanie maszyn do czyszczenia zbiorników wysokociśnieniowych Alfa Laval Gunclean Toftejorg jest zalecane w celu oczyszczenia obszarów wokół pomp ładunkowych i uniknięcia korozji spowodowanej osadami w zbiornikach. Ze względu na ogromną różnorodność opcji, maszyny te mogą być dostosowane do spełnienia wszelkich wymagań wbudowanych w instalacje offshore i spełniają wszystkie zasady i przepisy dotyczące C.O.W.