Przemysł naftowo-gazowy

In oil and gas, there’s no substitute for getting it right. The work is never easy, but it becomes simpler with the right partner at your side. High-performance technology, combined with deep knowledge and broad services, can secure your performance. And that’s where Alfa Laval comes in.

Oil rig in sunset

Onshore and offshore, Alfa Laval provides technology, know-how and services that drive your profitability. Drawing on decades of field experience, we bring you robust solutions that mean easy integration, trouble-free uptime and long-term efficiency. Not only do we secure the performance you count on, we save you time and resources in the process.
Na lądzie i na morzu firma Alfa Laval oferuje technologię, know-how i usługi, które zwiększają rentowność. Opierając się na dziesięcioleciach doświadczeń terenowych, dostarczamy solidnych rozwiązań, które oznaczają łatwą integrację, bezawaryjne przestoje i długoterminową wydajność. Nie tylko zapewniamy wydajność, na którą liczymy, oszczędzamy czas i zasoby w procesie.

From start to finish

Alfa Laval’s commitment goes well beyond the equipment we supply. It often begins before a solution is on the drawing board, and it extends long pastthe start of operations.We help you select the right equipment quickly, both for new solutions and for upgrades. And once selected, we get it in place through world-class delivery capabilities and expert project management. Over time we then optimize, service and support your requipment – whenever and wherever – to extend its performance.
Zaangażowanie firmy Alfa Laval wykracza poza sprzęt, który dostarczamy. Często zaczyna się ona, zanim rozwiązanie znajduje się na desce rozdzielczej i rozciąga się na długo po rozpoczęciu operacji. Pomożemy Ci szybko dobrać właściwy sprzęt, zarówno w przypadku nowych rozwiązań, jak i uaktualnień. I kiedyś wybraliśmy, stajemy się na miejscu dzięki światowej klasy możliwościom dostaw i profesjonalnym zarządzaniu projektami. W miarę upływu czasu optymalizujemy, serwisujemy i wspieramy Twoje urządzenia - zawsze i wszędzie - zwiększając jego wydajność.

Technology built for trust

We offer a comprehensive range of equipment for oil and gas, supporting not only your mission-critical processes, but also your energy efficiency and  environmental profile. Ease of integration is the common denominator, along with strong performance you can count on over time.
Oferujemy szeroką gamę urządzeń dla ropy naftowej i gazu, wspierając nie tylko Twoje kluczowe procesy misyjne, ale również efektywność energetyczną i profil środowiskowy. Łatwość integracji jest wspólnym mianownikiem, a także z dużą wydajnością, z jaką możesz liczyć na przestrzeni czasu.

We develop Alfa Laval technology by listening to you, and by witnessing your challenges first-hand through work in the field. By ensuring that you can depend on our equipment, we ensure that you can depend on your processes.
Opracowujemy technologię Alfa Laval, słuchając Was i doświadczając swoich wyzwań z pierwszej ręki dzięki pracy w terenie. Zapewniając, że możesz polegać na naszym sprzęcie, zapewniamy, że można polegać na Twoich procesach.

Cooperation that pays off

Working with oil and gas is a long-term journey. At any step of the way, we can be a sounding board, an advisor or a close working partner, as we are to major producers in installations worldwide. No matter how we cooperate with you, our focus is the same. Using our decades of experience and unique technical insights, we find smart ways to overcome your challenges. Simply put, working with us means much less to worry about – and everything to profit by.
Praca z ropą i gazem jest długoterminową podróżą. Na każdym kroku możemy być zespołem brzmiącym, doradcą lub bliskim partnerem, ponieważ jesteśmy głównymi producentami instalacji na całym świecie. Niezależnie od tego, w jaki sposób współpracujemy z Tobą, nasze skupienie jest takie samo. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie i unikalne techniczne spostrzeżenia, znajdujemy inteligentne sposoby pokonywania wyzwań. Mówiąc prosto, praca z nami oznacza znacznie mniej do zmartwień - i wszystko do zysków.