Ograniczanie emisji spalin

Sulphur oxide (SOx) emissions are directly tied to the sulphur content in the fuel. However, switching to a low-sulphur fuel or natural gas is not always possible. If these fuels are not available or economical, SOx has to be removed from the exhaust gas by means of alkaline scrubbing.

Exhaust gas emission abatement 640x360

Scrubbing away SOx

Alfa Laval PureSOx is a wet scrubber that effectively removes SOx from power plant exhaust gas. In addition, it traps up to 80% of the particulate matter (PM).
Alfa Laval PureSOx to mokra płuczka, który skutecznie usuwa SOx z gazów spalinowych elektrowni. Ponadto, wbija do 80% cząstek stałych (PM).

PureSOx scrubs the exhaust gas with either seawater or fresh water. When using seawater, which is naturally alkaline, it operates in an open loop where the water is legally discharged back into the sea. When using fresh water, the scrubber water is dosed with an alkaline additive and recirculated in a closed loop. Certain amount of used fresh water is led out of the system and additional new fresh water is produced on board. Before discharging the used water into the sea, it will be treated in a Water Cleaning Unit to meet IMO guidelines criteria. The separated sludge is led to the sludge tank on board.


PureSOx usuwa gazy spalinowe z wodą morską lub wodą słodką. W przypadku stosowania wody morskiej, która jest naturalnie alkaliczna, działa w otwartej pętli, w której woda jest legalnie odprowadzana z powrotem do morza. W przypadku wody słodkiej woda do płukania jest dozowana dodatkiem alkalicznym i jest recyrkulowana w zamkniętej pętli. Z systemu jest wyprowadzona pewna ilość zużytej słodkiej wody i na pokładzie jest dostarczana nowa, świeża woda. Przed wyrzuceniem zużytej wody do morza, będzie on poddawany działaniu wody w celu spełnienia kryteriów wytycznych IMO. Oddzielony osad prowadzi się do zbiornika osadu na pokładzie.

 

Hybrid configurations with both open-loop and closed-loop modes are possible, as are configurations with multiple inlets. With multiple inlets, a single PureSOx scrubber can serve several engines at once.
Możliwe są konfiguracje hybrydowe z obiegiem otwartym i zamkniętym, podobnie jak konfiguracje z wieloma wlotami. Z wieloma otworami wlotowymi, pojedynczy skruber PureSOx może obsługiwać kilka silników jednocześnie.