Wytwarzanie ciepła dla procesów

Combined heat and power applications are the best opportunities for full heat recovery utilization, where total plant efficiencies up to 90% or even higher can be obtained. Benefitting from reduced fuel consumption and emissions, the payback times for these kinds of full exhaust gas heat recovery systems are extremely short, often calculated in months rather than years.

HeatGeneration640x360 large

Steam or hot water for process use

The Alfa Laval Aalborg AV-6N is a robust and highly efficient water tube boiler with extended heating surface. The boiler’s compact and flexible design, which makes it easy to install, supports ideally CHP applications, allowing mixing of different heat recovery utilization circuits within one common casing structure. The heat recovery can be designed for steam generation in various pressure levels, water heating or both.
Alfa Laval Aalborg AV-6N jest solidnym i wydajnym kotłem wodnym o rozszerzonej powierzchni grzewczej. Konstrukcja kotła jest kompaktowa i elastyczna, co ułatwia instalację, wspiera idealne aplikacje kogeneracyjne, umożliwiając mieszanie różnych obwodów wykorzystania odzyskiwania ciepła w jednej wspólnej strukturze obudowy. Odzysk ciepła może być przeznaczony do wytwarzania pary na różnych poziomach ciśnienia, podgrzewania wody lub obu.

Effective steam generation

The Alfa Laval Aalborg AV-6N is optimal for full heat recovery. Featuring high-efficient cleaning during operation, which maximizes its long-term performance, it increases plant availability by minimizing the needs for engine shutdowns. Natural circulation is used in the standard steam configuration, which increases reliability, safety and energy efficiency.
Alfa Laval Aalborg AV-6N jest optymalny do pełnego odzysku ciepła. Dzięki wydajnemu czyszczeniu podczas pracy, który maksymalizuje jego długoterminową wydajność, zwiększa dostępność fabryki poprzez zminimalizowanie zapotrzebowania na wyłączanie silnika. Cyrkulacja naturalna jest stosowana w standardowej konfiguracji pary, co zwiększa niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną.

Reliable water heating

Depending on the application, Alfa Laval Aalborg AV-6N/AV-6H (vertical /horizontal design) or Alfa Laval Aalborg HW exhaust gas heat recovery units are available for utilization of waste heat for hot-water heating purposes.
W zależności od zastosowania, Alfa Laval Aalborg AV-6N / AV-6H (układ pionowy / poziomy) lub Alfa Laval Aalborg HW są dostępne w celu wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzewania gorącą wodą.
Alfa Laval Aalborg AV-6H is developed for water heating applications where compact design and low operational weight are preferred, making it ideal for installations above the engine to the 2nd floor of the power house.
Alfa Laval Aalborg AV-6H jest przeznaczony do zastosowań w ogrzewaniu wody, gdzie jest korzystna kompaktowa konstrukcja i niska waga operacyjna, dzięki czemu jest idealny do instalacji nad silnikiem na 2 piętrze elektrowni.