Wyparne układy odsalające | Alfa Laval

Wyparne układy odsalające

More than 90% of the water on earth is seawater and the salt and impurities it contains make it unsuitable for most purposes. Alfa Laval provides cost-effective desalination units to convert seawater into high-purity fresh water with a low dissolved solids content.

desalination 640x360

A unique 3-in-1 process

The Alfa Laval AQUA Blue freshwater generator uses just half the pumping energy of other freshwater generators – because it requires only half as much seawater. Distillation occurs in a single plate pack, which is assembled from a single type of purpose-built titanium plate.
Alfa Laval AQUA Niebieski generator słodkowodnych wykorzystuje tylko połowę energii pompowania innych generatorów słodkowodnych - ponieważ wymaga tylko połowę tyle wody morskiej. Destylacja występuje w pojedynczym opakowaniu talerza, który jest montowany z jednego typu specjalnie zaprojektowanego tytanu.

In AQUA Blue, the pioneering AQUA plate technology is combined with a wide range of enhancements for easier installation and simpler operation. Little maintenance is required, and the plate pack slides open for easy access to the interior without an additional service area.
W AQUA Blue pionierska technologia płyt AQUA łączy się z szeroką gamą ulepszeń ułatwiających instalację i prostotę obsługi. Niewielka konserwacja jest wymagana, a opakowanie płyty otwiera się, aby zapewnić łatwy dostęp do wnętrza bez dodatkowego obszaru serwisowego.

High-volume production of fresh water

The Alfa Laval multi-effect plate freshwater generator (MEP) is capable of generating large volumes of high-quality fresh water for domestic and technical use. Using waste heat from the engines or low-pressure steam as a heat source, the MEP distils seawater by means of titanium plate heat exchangers that are integrated into the evaporator/condenser chambers.
Wielofunkcyjny generator słodkowodny Alfa Laval (MEP) jest zdolny do generowania dużej ilości wysokiej jakości świeżej wody do użytku domowego i technicznego. Wykorzystując ciepło odpadowe z silników lub pary niskociśnieniowej jako źródło ciepła, deputowany do wody morskiej oddala wodę morską za pomocą wymienników ciepła tytanu, które są zintegrowane z komórami parownika / kondensatora.

Each MEP is custom-designed for a specific installation using the highest-grade materials, which together with the optimized process design ensure the highest reliability, the least downtime, and the longest and most economical service life.
Każdy europospolita jest zaprojektowany specjalnie do konkretnej instalacji, używając najwyższej jakości materiałów, które wraz z optymalizowanym projektem zapewniają najwyższą niezawodność, najmniejsze przestoje i najdłuższą i najbardziej ekonomiczną żywotność.