Podgrzewanie/chłodzenie paliw

Alfa Laval has a long history in heat transfer and leads the way in developing efficient thermal solutions. Our compact heating and cooling solutions offer physical and operational advantages in working with fuel and regulating its temperature.

Fuel heating cooling 640x360

Degrees of difference

Alfa Laval’s plate heat exchangers (PHEs) are standard-setters in the engine power industry. Representing decades of heat transfer experience, they can be found in countless power-generating facilities worldwide.
Płytowe wymienniki ciepła (PHE) firmy Alfa Laval są standardowymi urządzeniami w branży energetycznej. Reprezentując dziesiątki lat doświadczeń w zakresie wymiany ciepła, można je znaleźć w niezliczonych ośrodkach wytwarzających energię elektryczną na całym świecie.

It was Alfa Laval who led the shift toward today’s compact and energy-efficient solutions, and we continue to push thermal limits in what many consider an already mature technology. Our PHEs are an ideal match of precision, reliability and operating economy, with durable designs that withstand the stress of demanding applications.
To Alfa Laval, która doprowadziła do przesunięcia w kierunku dzisiejszych kompaktowych i energooszczędnych rozwiązań, a my nadal naciskamy termiczne ograniczenia w wielu rozważaniach już dojrzałych technologii. Nasze PHE są idealnym dopasowaniem do precyzji, niezawodności i ekonomiki operacyjnej, dzięki trwałym projektom, które wytrzymują stres wymagających zastosowań.