Oczyszczanie paliw

Exceptional performance is just one of the expectations met by Alfa Laval high-speed separators. Our separators today have a flexible scope of supply, ranging from standard options to tailored modules and even contracted solutions. Whatever your specifications, we provide separation to match.

Fuel cleaning 640x360

A flexible range of systems

Alfa Laval S and P Flex separation systems are the result of continuous technical development and innovative design solutions. The separation systems combine the high efficiency, low sludge output and low operating cost of Alfa Laval self-cleaning centrifugal separators with a truly flexible scope of supply, producing a market-leading solution with many benefits.
Systemy separacji Alfa Laval S i P Flex są wynikiem ciągłego rozwoju technicznego i innowacyjnych rozwiązań projektowych. Systemy separacji łączą wysokowydajną wydajność, niską wydajność osadów i niskie koszty eksploatacji separatorów odśrodkowych firmy Alfa Laval z naprawdę elastycznym zakresem dostaw, tworząc wiodące na rynku rozwiązanie z wieloma zaletami.

For tough and variable oils

S separators feature Alcap technology, which means they are particularly suitable for cleaning heavy fuel oils and other residual oils of high and varying density. Based on a measurement of water content in the clean oil outlet, they automatically adjust the oil/water interface within the separator bowl.
S wyróżniają technologię Alcap, co oznacza, że są one szczególnie przydatne do czyszczenia ciężkich olejów opałowych i innych olejów resztkowych o dużej i różnej gęstości. Opierając się na pomiarze zawartości wody w czystym wylocie oleju, automatycznie dostosowują interfejs oleju / wody do miski separatora.

For well-defined oils

P separators are designed to handle uniform oils of consistent and lower densities, such marine diesel oils. Because they utilize purifier technology, in which the separation level is set with a gravity disc, they do not automatically compensate for density fluctuations.
Separatory P są zaprojektowane do obsługi jednorodnych olejów o stałych i niższych gęstościach, takich jak morskie oleje napędowe. Ponieważ wykorzystują one technologię oczyszczania, w której poziom separacji jest ustawiony na tarczy grawitacyjnej, nie kompensują automatycznie fluktuacji gęstości.