Niezależnie od tego, czy pracujesz z silnikami wysokoprężnymi, czy też wykorzystujesz je do wytwarzania energii, wybór wyposażenia pomocniczego jest kluczowy dla odniesienia sukcesu.

With Alfa Laval, you can be sure to get most power out of your installations, whether it is a small back-up facility or a plant generating hundreds of megawatts of power.


Dzięki Alfa Laval możesz mieć pewność, że dysponujesz największą mocą w instalacjach, niezależnie od tego, czy jest to niewielki obiekt zapasowy, czy też zakład wytwarzający setki megawat mocy.

Alfa Laval is a leading supplier of auxiliaries with a long history of serving engine builders and power contractors. Through strong relationships and many decades of cooperation, we’ve come to understand both installation and operational needs.

Alfa Laval jest wiodącym dostawcą urządzeń pomocniczych o długiej historii obsługi silników i wykonawców silników. Poprzez silne relacje i wiele dziesięcioleci współpracy zrozumieliśmy zarówno potrzeby związane z instalacją, jak i operacyjnymi.

The engine and the equipment around it are central to your business. Ensuring that they profit your business is central to ours.

Silnik i sprzęt wokół niego są kluczowe dla Twojej firmy. Zapewnienie, że przynoszą zyski z Twojej firmy są kluczowe dla naszego.

The bright way to profitable power

As the world changes rapidly, our goal is to help you optimize your production performance, based on your unique setup and conditions. By focusing on total efficiency and continuous technological innovation, Alfa Laval is able to unite substantial energy gains with excellent reliability in operation.
Ponieważ świat szybko się zmienia, naszym celem jest optymalizacja wydajności produkcji, w oparciu o unikalną konfigurację i warunki. Alfa Laval koncentruje się na całkowitej wydajności i ciągłej innowacji technologicznej, dzięki czemu można łączyć znaczne korzyści energetyczne z doskonałą niezawodnością podczas pracy.

Using Alfa Laval expertise, you can both achieve top performance and improve your bottom line.
Korzystając z wiedzy firmy Alfa Laval, możesz osiągnąć najwyższą wydajność i poprawić wynik.