Wytwarzanie energii z biomasy i odpadów komunalnych

To dispose of massive amounts of solid waste produced daily, municipalities around the globe are increasingly relying on incinerators that generate steam and electricity. The same is true of countries and industries that produce vast quantities of biomass waste, such as agricultural and forestry wastes. Abundantly available, biomass is a leading energy source for renewable power generation.

Biomass-and-MSW-power 640x360

Converting biomass waste into a valuable resource

Due to population growth and improved living standards, vast quantities of biomass are produced every year. Converting these volumes into energy holds promise. Increasing the use of clean, renewable biomass power calls for reliable and efficient technologies for processes such as gasification and direct firing. 

Ze względu na wzrost liczby mieszkań i podniesienie standardu życia, rocznie produkuje się znaczne ilości biomasy. Konwersja tych objętości do obietnicy energii. Zwiększenie wykorzystania czystej, odnawialnej biomasy wymaga niezawodnych i wydajnych technologii dla procesów takich jak zgazowanie i wypalanie bezpośrednie.

Alfa Laval’s portfolio of heat transfer technologies is particularly well suited for these processes:

Portfel technologii wymiany ciepła Alfa Laval jest szczególnie odpowiedni do tych procesów:

Central cooling:

Centralne chłodzenie:

  • Plate heat exchangers and self-cleaning filters for closed-loop cooling systems
  • Płytowe wymienniki ciepła i filtry samooczyszczające do układów chłodzenia z zamkniętym obiegiem

Auxiliary cooling:

Chłodzenie pomocnicze:

  • Dry coolers, Adiabatic coolers
  • Chłodnice suche, chłodnice adiabatyczne

Steam process:

Proces parowy:

  • Turbine condensers, feedwater pre-heaters, district heating condensers
  • skraplacze turbin, wody zasilającej podgrzewacze, skraplacze ciepłownicze

Power block utilities:

  • Oil coolers, oil treatment skids, auxiliary boilers

Wastewater treatment:

  • Decanters and heat exchangers