Zamknięty układ chłodzenia

To cool key processes in petrochemical plants, refineries, power plants and other heavy-duty industrial environments, many plant owners and operators rely on closed-loop cooling as the preferred cooling method. For cost-efficient and long-lasting closed-loop cooling, count on Alfa Laval’s broad range of plate heat exchangers and filters for safe, reliable, effective and environmentally sound operations.

ALF + GPHE in Secool 640x360px

On the pulse of closed-loop cooling systems

Alfa Laval is a world-class supplier of closed-loop cooling solutions for just about any industry where such solutions play a key role. Alfa Laval offers a cost-efficient range of large plate heat exchangers and self-cleaning filters. We also have the expertise to design optimized combinations of the two, and the project management experience to deliver according to specification. 
Alfa Laval jest światowym dostawcą systemów chłodzenia zamkniętego dla niemal każdej branży, w której takie rozwiązania odgrywają kluczową rolę. Alfa Laval oferuje ekonomiczny zestaw wymienników ciepła i filtrów samooczyszczających. Posiadamy również wiedzę, aby zaprojektować zoptymalizowane połączenia obu tych elementów, a doświadczenie w zarządzaniu projektem jest dostarczane zgodnie ze specyfikacją.

Easy to clean, easy to adapt capacity

Plate heat exchangers are, in many ways, ideal for closed-loop cooling and utility duties. Compact, efficient and flexible, they can easily be adapted to accommodate changes in capacity. In addition, their fouling-resistant design minimizes cleaning requirements.
Wymienniki płytowe są na wiele sposobów idealne do chłodzenia w pętli zamkniętych i do zadań użytkowych. Kompaktowy, wydajny i elastyczny, mogą być łatwo przystosowane do zmian pojemności. Ponadto, ich odporność na zabrudzenia minimalizuje wymagania dotyczące czyszczenia.

Compared to other technologies such as stand-alone cooling towers, closed-loop cooling with plate heat exchangers requires less make-up water and minimal  water treatment. Consequently, there is less maintenance and less pumping – both of which significantly reduce operating costs.
W porównaniu z innymi technologiami, takimi jak autonomiczne wieże chłodzące, chłodzenie z zamkniętym obiegiem płyt z wymiennymi wymiennikami ciepła wymaga mniej wody do makijażu i minimalnego uzdatniania wody. W konsekwencji jest mniej konserwacji i mniej pompowania - oba znacząco obniżają koszty operacyjne.

Combined filter and heat exchanger installation

ALF is Alfa Laval’s all-purpose filter designed for installation together with Alfa Laval plate heat exchangers in closed-loop cooling applications as well as for many other filtration duties. Alfa Laval ALF filters remove unwanted material – including sand and various biological matter – from the cooling water before it enters the plate heat exchangers. This minimizes plate heat exchanger maintenance and cleaning while maximizing equipment service life. Alfa Laval ALF filters are self-cleaning and require virtually no maintenance.
ALF jest filtrem uniwersalnym firmy Alfa Laval przeznaczonym do instalacji wraz z płytowymi wymiennikami ciepła Alfa Laval w zastosowaniach chłodniczych z zamkniętym obiegiem, a także dla wielu innych zadań związanych z filtracją. Filtry ALFA Laval ALF usuwają niepożądany materiał - w tym piasek i różne substancje biologiczne - z wody chłodzącej przed wejściem do płytowych wymienników ciepła. To minimalizuje konserwację i czyszczenie wymienników płytowych wymienników ciepła, maksymalizując żywotność urządzenia. Filtry Alfa Laval ALF są samoczyszczące i praktycznie nie wymagają konserwacji.

 

Closed loop cooling process overview

Benefits

  • Protects the water source from contamination
  • No fouling on closed loop water side
  • Ideal for retrofitting shell-and-tube
  • Only 20% of the space compared to shell-and-tube
  • Corrosion-free solution