Skraplanie pary z turbiny

To improve plant economics , high thermal efficiency, minimal footprint and low maintenance are essential requirements for efficient cooling of exhaust steam from the turbine. With vast expertise in supply the power industry, Alfa Laval offers a broad portfolio of compact and reliable condensers for use in converting exhaust steam into condensate.

Steam turbine condenser cooling 640x360px

On the pulse of steam turbine condenser cooling

Whether condensing exhaust steam from the turbine by means of water or directly with air to subatmospheric pressure, Alfa Laval has a broad portfolio of condensers­ to do the job – from semi-welded plate type condensers, fully welded to wet surface air coolers. Power plant owners and operators rely on our range of equipment for use in exhaust steam condensation processes as main condensers for plants with capacities of up to 20 MW as well as dump condensers or other types of auxiliary condensers.
Niezależnie od tego, czy kondensator pary kondensacyjnej z turbiny za pomocą wody lub bezpośrednio z powietrzem do ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego, Alfa Laval dysponuje szerokim spektrum skraplaczy - od półprzewodowych kondensatorów typu płytowego, w pełni spawanych do chłodzonych powietrznych wentylatorów. Właściciele i operatorzy sieci energetycznych polegają na naszej gamie urządzeń przeznaczonych do stosowania w procesach kondensacji pary wodnej jako głównych kondensatorów dla urządzeń o mocy do 20 MW oraz kondensatorów wywiewnych lub innych typów pomocniczych kondensatorów.

Main condenser

Tailor-made to condense steam at subatmospheric pressures, the AlfaCond is a semi-welded plate heat exchanger capable of handling condensation duties up to 20 MW. This makes it the perfect choice as main condenser for smaller power plants. It features a highly efficient roller-coaster plate pattern, unique distribution of inlets for the steam and cooling water as well as removal of inerts on the outlets.
Dostosowany do kondensacji pary wodnej pod ciśnieniem podczerwonym, AlfaCond jest półprzenym płytowym wymiennikiem ciepła, zdolnym do pracy z cyrkulacją do 20 MW. To sprawia, że jest doskonałym wyborem jako głównego kondensatora dla mniejszych elektrowni. Posiada on wysoce skuteczny wzór płytki rolkowej, unikalny rozkład wlotów pary wodnej i chłodzącej oraz usuwanie inertyków na wylocie.

The AlfaCond can be supplied individually as a stand-alone heat exchanger or as a part of a complete condenser system: The AlfaCond Module. The AlfaCond Module is a standardized system designed for condensing vacuum steam from steam turbines and other steam-consuming equipment used in the power industry. A complete, integrated system, the module is pre-configured with all the subsystems and components required to ensure efficient, reliable steam condensation under the rated design conditions. The core of this modular system is the AlfaCond plate surface condenser, which is designed for highly efficient vacuum-vapour condensation.
AlfaCond może być dostarczany indywidualnie jako niezależny wymiennik ciepła lub jako część kompletnego systemu kondensacyjnego: Moduł AlfaCond. Moduł AlfaCond to znormalizowany system przeznaczony do kondensacji pary próżniowej z turbin parowych i innych urządzeń wykorzystywanych w przemyśle energetycznym. Kompletny, zintegrowany system moduł jest wstępnie skonfigurowany z wszystkimi podsystemami i podzespołami wymaganymi do zapewnienia sprawnej i niezawodnej kondensacji pary w warunkach znamionowych. Rdzeniem tego modułu jest kondensator powierzchniowy AlfaCond, który jest przeznaczony do wysoce efektywnej kondensacji pary próżniowej.

The unique design of the AlfaCond condenser results in substantially higher thermal efficiency than conventional shell-and-tube heat exchangers. Therefore a much smaller heat transfer area is required, making the condenser extremely economical to operate.
Unikalna konstrukcja kondensatora AlfaCond powoduje znacznie większą sprawność cieplną niż konwencjonalne wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe. Dlatego wymagany jest znacznie mniejszy obszar wymiany ciepła, co sprawia, że kondensator jest niezwykle ekonomiczny.

Wet surface air coolers

Alfa Laval Wet Surface Air Coolers (WSAC®) are efficient closed-loop, evaporative cooling systems for heavy-industry vapor condensation duties. Alfa Laval works closely with power plant owners and operators to design highly reliable, compact and efficient steam turbine condensation processes using our packaged, custom or modular systems.
Chłodziarki powietrzne na mokrej nawierzchni Alfa Laval (WSAC®) są wydajną pętlą zamkniętą, odparowującymi układami chłodzącymi dla przemysłu ciężkiego. Alfa Laval ściśle współpracuje z właścicielami elektrowni i operatorami, aby zaprojektować bardzo niezawodne, zwarte i wydajne procesy kondensacji turbin parowych, wykorzystujące nasze pakowane, niestandardowe lub modularne systemy.