Obróbka oleju transformatorowego

In vital areas of power plants, mineral oils are used as lubricating, cooling, insulating, sealing, cleaning and control fluids. Keeping the oil clean is therefore essential to ensure proper operation and to extend the life of transformer insulating oils. Alfa Laval transformer oil treatment systems help maintain the effectiveness and extend the life of transformer insulating oils.

transformer oil treatment 640x360px

On the pulse of transfer oil treatment

As a recognized leader in oil treatment, Alfa Laval is the ideal partner to help you to get more out of mineral oils. By efficiently removing impurities and extending the lifetime of lubricants, our solutions bring long-term protection and economy to industrial power installations. The Alfa Laval transformer oil treatment system, known as the Alfa Laval Oil Cleaning Module Vacuum or OCM-V, maintains the effectiveness and extends the life of transformer insulating oils.
Jako uznany lider w dziedzinie uzdatniania ropy naftowej, Alfa Laval jest idealnym partnerem, który pozwala uzyskać więcej energii z olejów mineralnych. Poprzez skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i przedłużając żywotność smarów, nasze rozwiązania zapewniają długoterminową ochronę i ekonomikę dla instalacji przemysłowych. System oczyszczania oleju transformatorowego Alfa Laval, znany jako Vacuum Alfa Laval Vacuum Module lub OCM-V, utrzymuje skuteczność i wydłuża żywotność olejów transformatorowych.

 

Reliable, modular transformer insulating oil treatment

The Alfa Laval Oil Cleaning Module Vacuum (OCM-V) is a reliable, modular transfer oil treatment system. It is based on the combination of centrifugal separation to separate particles and water and vacuum dehydration to remove dissolved water and gases. This results in highly efficient oil treatment solutions that meet the stringent quality requirements for insulating oil. Modular and flexible, the OCM-V is available in a wide range of sizes, enabling easy selection of the right treatment system to meet your capacity requirements.
Odkurzacz modułu czyszczenia oleju Alfa Laval (OCM-V) jest niezawodnym, modularnym olejowym systemem oczyszczania. Opiera się na kombinacji separacji odśrodkowej do oddzielania cząstek oraz odwodnienia w wodzie i odsysania w celu usunięcia rozpuszczonej wody i gazów. Skutkuje to bardzo skutecznymi rozwiązaniami w zakresie oczyszczania olejów, które spełniają surowe wymogi jakościowe dla oleju izolacyjnego. Modułowy i elastyczny system OCM-V jest dostępny w szerokiej gamie rozmiarów, co umożliwia łatwe dobór odpowiedniego systemu oczyszczania w celu spełnienia wymagań dotyczących pojemności.

 

Safe and efficient transformer insulating oil treatment

The contents of solids, humidity, dissolved air and gas in the oil must be kept as low as possible in order to avoid a drastic decrease in the dielectric power. Any transformer insulating oil contamination severely affects the capacity of the oil to withstand high voltages without generating electrical discharges. Safe and efficient cleaning are  therefore of utmost importance to the safety and efficiency of transformer operation. The Alfa Laval OCM-V effectively removes contaminant particles, solid impurities and free water as well as dissolved moisture and gases from any kind of mineral oils.
Zawartość substancji stałych, wilgotności, rozpuszczonego powietrza i gazu w oleju musi być możliwie jak najmniejsza, aby uniknąć drastycznego spadku mocy dielektrycznej. Każde zanieczyszczenie olejem izolacyjnym transformatora poważnie wpływa na zdolność oleju do wytrzymania wysokich napięć bez wyładowań elektrycznych. Bezpieczne i skuteczne czyszczenie są zatem niezmiernie ważne dla bezpieczeństwa i efektywności działania transformatora. Alfa Laval OCM-V skutecznie usuwa cząstki zanieczyszczeń, stałe zanieczyszczenia i wolną wodę oraz rozpuszczoną wilgoć i gazy z dowolnego rodzaju olejów mineralnych.