Chłodzenie powietrza procesowego

Cooling gasification processes calls for specialist know-how and reliable equipment and services. Whether used in gasification, gas shifting or gas cleaning processes, Alfa Laval’s process air cooler portfolio handles pressures up to 613 bar, temperatures up to 400°C and tube materials from carbon steel, stainless steel, duplex and superduplex steels to incoloy, Inconel and titanium.

Process air cooling 640x360px

Optimizing process air cooling

To tackle process air cooling challenges at integrated gasification combined cycle plants, Alfa Laval offers safe, reliable and corrosion-resistant process air coolers in a variety of designs suitable for most applications. We supply both standardized as well as fully customized air coolers.
Aby sprostać wyzwaniom związanym z chłodzeniem powietrza w konwencjonalnych instalacjach cyklicznych, Alfa Laval oferuje bezpieczne, niezawodne i odporne na korozję chłodnice powietrza procesowego w różnorodnych konstrukcjach odpowiednich do większości zastosowań. Dostarczamy zarówno znormalizowane, jak i w pełni dostosowane chłodnice powietrza.

The Alfa Laval Olmi air heat exchanger uses finned tube construction that meets API 661 requirement, which is a frequent requirement for IGCC projects.
Wymiennik ciepła Alfa Laval Olmi wykorzystuje konstrukcję rury żebrowanej, która spełnia wymogi API 661, co jest częstym wymogiem dla projektów IGCC.

Know-how to rely on

Alfa Laval has extensive experience with H2S and sour service, hydrogen service, and lethal service. Our reference list spans the world. When needed, our engineers also have know-how to meet the most demanding specification for noise reduction requirements.
Alfa Laval ma bogate doświadczenie w usługach H2S i kwaśnych smugach, usługach wodorowych i śmiertelnych usługach. Nasza lista referencyjna obejmuje cały świat. W razie potrzeby nasi inżynierowie mają również wiedzę, aby sprostać najbardziej wymagającym wymaganiom w zakresie wymogów dotyczących redukcji szumów.

Customized equipment

Depending on the service, Alfa Laval may offer header boxes with plugged, cover or manifold construction. Our extensive in-house know-how on header box design, fabrication and examination for extreme service puts us in the select club of top shops of the world.
W zależności od obsługi, Alfa Laval może oferować pudełka nagłowne z podłączoną, pokrytą lub kolektorową konstrukcją. Nasze rozległe know-how w projektowaniu pudełek, produkcji i egzaminowaniu skraportów stawia nas w wybranym klubie najlepszych sklepów na świecie.

Alfa Laval OLMI is available with fin types that are extruded, L-footed or embedded construction. Standard fins are made of aluminum material, and the number of fins per inch is customized to meet specific cooling requirements.
Alfa Laval OLMI jest dostępny z tynkami, które są wytłaczane, konstrukcja typu L lub osadzona. Standardowe płetwy wykonane są z materiału aluminiowego, a liczba żeber na cal dostosowana jest do specyficznych wymagań dotyczących chłodzenia.

Comprehensive air cooling solutions

Alfa Laval also offers a comprehensive turnkey cooling solution, including pre-assembled modularized units, winterization accessories such as louvers, frequency converter cabinets, and containerized auxiliaries such as transformers, converters and PLCs.
Firma Alfa Laval oferuje również kompleksowe rozwiązanie do chłodzenia pod klucz, w tym prefabrykowane jednostki modularne, akcesoria do zimowania, takie jak żaluzje, szafki do przetwornic częstotliwości i konteneryzowane urządzenia pomocnicze, takie jak transformatory, przetwornice i sterowniki programowalne.

Visit us to see the difference

When it comes to tubesheet heat treatment technology, our capabilities are truly unique and set us apart from all competitors.  Please come visit our shop to see the difference.

Viale Europa 43, 24040 Suisio (BG), Italy