Chłodzenie, ogrzewanie, oczyszczanie i oddzielanie cieczy i gazów to procesy krytyczne w elektrowniach jądrowych. Wyjątkowo wymagające z punktu bezpieczeństwa branże wymagają rozległej wiedzy, wieloletniego doświadczenia i energooszczędnych rozwiązań. W elektrowniach jądrowych w ponad 20 krajach wykorzystywane są urządzenia Alfa Laval dla zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności, kontroli kosztów i wydłużenia czasu pracy.

Optimizing nuclear power generation

Nuclear power plays a vital role in supplying the world’s electricity, and Alfa Laval plays a vital role as trusted partner to the nuclear power industry. Alfa Laval has a proven track record of more than 50 years of experience in supplying expertise, equipment and services to nuclear power plants around the world.

Energia jądrowa odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu energii elektrycznej na świecie, a Alfa Laval odgrywa istotną rolę jako zaufany partner dla przemysłu energii jądrowej. Alfa Laval ma udokumentowane doświadczenie w ponad 50-letnim doświadczeniu w dostarczaniu elektrowni jądrowych na całym świecie wiedzy fachowej, sprzętu i usług.

To help nuclear plant owners realize maximum return on investment, Alfa Laval offers a broad portfolio of cooling, heating, cleaning and separation equipment and services for power plants. Our products make nuclear plants safer, more reliable, easier to operate and less expensive to maintain. In fact, Alfa Laval plate heat exchangers installed some 30 years ago are still in operation supporting highly efficient cooling processes while requiring minimal maintenance.

Aby pomóc właścicielom elektrowni jądrowych osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji, Alfa Laval oferuje szerokie portfolio urządzeń i usług chłodzenia, ogrzewania, czyszczenia i separacji dla elektrowni. Nasze produkty sprawiają, że instalacje jądrowe są bezpieczniejsze, bardziej niezawodne, łatwiejsze w obsłudze i mniej kosztowne w utrzymaniu. W rzeczywistości wymienniki ciepła płytowego Alfa Laval zainstalowane około 30 lat temu są nadal w eksploatacji, wspierając bardzo wydajne procesy chłodzenia, przy jednoczesnej minimalnej konserwacji.


More than 150 nuclear plants in over 20 countries use Alfa Laval equipment in critical processes. Whether inside the nuclear island, in the turbine island or in auxiliary and balance of plant systems, all Alfa Laval equipment for nuclear plants complies with international, regional and local standards and requirements while ensuring efficiency, reliability and cost-effectiveness.

Ponad 150 elektrowni jądrowych w ponad 20 krajach korzysta z urządzeń Alfa Laval w krytycznych procesach. Niezależnie od tego, czy w obrębie wyspy jądrowej, na wyspie turbiny lub w systemach pomocniczych i równowadze instalacji, wszystkie urządzenia Alfa Laval dla elektrowni jądrowych spełniają międzynarodowe, regionalne i lokalne normy i wymagania, przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności, niezawodności i opłacalności.

Certified and documented

The high quality of Alfa Laval products and manufacturing methods is not lost on the nuclear regulatory world. Alfa Laval meets virtually all prevailing national and international industry standards. As a result, our heat exchangers and other products are pre-qualified for installation in most nuclear power plants worldwide.

Wysoka jakość produktów i metod produkcji Alfa Laval nie jest zagubiona w świecie regulacji w dziedzinie broni jądrowej. Alfa Laval spełnia niemal wszystkie panujące w kraju i międzynarodowe standardy branżowe. W rezultacie nasze wymienniki ciepła i inne produkty są wstępnie wykwalifikowane do instalacji w większości elektrowni jądrowych na całym świecie.

Compliance with the various standards and regulations is also fully documented – including tests and inspections, quality assurance, tracing of materials and components, and more.

Zgodność z różnymi normami i przepisami jest również w pełni udokumentowana - w tym testy i inspekcje, zapewnienie jakości, śledzenie materiałów i komponentów itd.

Whether retrofitting or building a new plant, nuclear plant owners can rely on Alfa Laval.

Właściciele elektrowni jądrowych mogą polegać na Alfa Laval, czy modernizować lub budować nową fabrykę
Some of the nuclear industry and other international standards met by Alfa Laval:
 • ISO 9001 and ISO 14001
 • ASME Section III, N stamp
 • ASME Section III, NPT stamp
 • 10 CFR 50, Appendix B
 • NQA-1
 • RCC-M
 • KTA 1401
 • ASME Section VIII, U stamp
 • PED
 • Local nuclear codes, standards and regulations

  Niektóre z przemysłu jądrowego i inne międzynarodowe standardy spotkały się z Alfa Laval: