Podgrzew wody zasilającej

Good economy for power generation depends largely upon efficient feedwater preheating. Alfa Laval solutions combine the robustness of shell-and-tube heat exchangers with the high performance, easy maintenance and minimal footprint of plate heat exchangers. This reduces capital investment as well as operation and maintenance costs.

Feedwater preheating 640x360px

Optimizing feedwater preheating systems

Alfa Laval solutions to preheat feedwater for steam cycle power generation provide superior heat transfer efficiency. Less steam is required to preheat the feedwater, which means more steam can be supplied to the turbines thereby increasing the electrical output. It also means that less fuel is required to preheat feedwater to a higher temperature.
Rozwiązania firmy Alfa Laval do wstępnego podgrzewania wody zasilającej do wytwarzania energii w cyklu pary zapewniają lepszą wydajność wymiany ciepła. Mniejsze podgrzewanie jest wymagane do wstępnego podgrzania wody zasilającej, co oznacza, że więcej turbin można dostarczać do turbin, zwiększając tym samym moc elektryczną. Oznacza to również, że w celu podgrzania wody zasilającej do wyższej temperatury konieczna jest mniejsza ilość paliwa.

Highly efficient feedwater preheating

Our feedwater preheaters, such as the all-welded plate heat exchanger Alfa Laval Compabloc or DuroShell, have been developed to meet the specific requirements of the power industry. These perform well under virtually any power plant operating conditions and comply with pressure vessel codes including PED and ASME VIII div 1.
Nasze podgrzewacze wody zasilającej, takie jak alopowietrzny wymiennik ciepła Alfa Laval Compabloc lub DuroShell, zostały opracowane w celu spełnienia specyficznych wymagań przemysłu energetycznego. Mogą one działać w praktycznie dowolnych warunkach pracy elektrowni i są zgodne z kodami zbiorników ciśnieniowych, w tym z PED i ASME VIII div 1.

Superior to shell-and-tube solutions

Alfa Laval feedwater preheaters offer these advantages over conventional shell-and-tube heat exchangers:
Podgrzewacze wody zasilającej Alfa Laval oferują te zalety w porównaniu z konwencjonalnymi wymiennikami ciepła płaszczowo-rurowymi:

  • Tighter pinch point: Provides better utilization of the latent heat in the condensate This in turn means that less extraction steam is required to perform the same preheating duty or to raise the feedwater temperature in the boiler. This results in higher electrical output and significant savings because less fuel is required to obtain the required feedwater temperatures. 
  • Smaller size: The combination of an Alfa Laval Compabloc and DuroShell requires about 80% less space to perform the same duty as a horizontal shell-and-tube heat exchanger. Plus the maintenance area required for Compabloc is almost 90% smaller than the area required by shell-and-tube units. In addition, Alfa Laval feedwater preheating solutions fit on one level while a vertical shell-and-tube installation requires two or three floors, which makes the steel construction more complex and more expensive.
  • Easy to access, easy to clean: Our feedwater preheating solutions provide 360° accessibility and 100% cleanability due to  an easy-to-remove panel on each side of the Alfa Laval Compabloc. This means the time between cleaning intervals are longer than those required by shell-and-tubes thereby optimizing plant operating conditions and economy.

    Ścisły punkt zacisku: Zapewnia lepsze wykorzystanie ciepła utajonego w kondensacie To z kolei oznacza, że ​​mniej potrzebna jest para wodna do wykonywania tego samego podgrzewania lub podwyższenia temperatury wody zasilającej w kotle. Powoduje to wyższą wydajność elektryczną i znaczne oszczędności, ponieważ wymagane jest mniej paliwa w celu uzyskania wymaganych temperatur wody zasilającej.
    Mniejsze rozmiary: połączenie Alfa Laval Compabloc i DuroShell wymaga około 80% mniej miejsca do wykonywania tego samego obowiązku co poziomy wymiennik płaszczowo-rurowy. Dodatkowo obszar wymagany dla Compabloc jest prawie o 90% mniejszy niż obszar wymagany przez jednostki powłoki i rury. Dodatkowo, roztwory wstępnego podgrzewania wody w wodach Alfa Laval są na jednym poziomie, a instalacja pionowo-rurowa wymaga dwóch lub trzech kondygnacji, co sprawia, że ​​konstrukcja stalowa staje się bardziej złożona i droższa.
    Łatwy dostęp, łatwy w czyszczeniu: nasze wstępne podgrzewacze wody zapewniają 360 ° dostępności i 100% czystości dzięki łatwej do demontażu panelu po każdej stronie Alfa Laval Compabloc. Oznacza to, że czas między okresami czyszczenia jest dłuższy niż okres wymagany przez powłokę i tuleję, optymalizując warunki pracy i ekonomiki zakładu.

Efficient feedwater pre-heating

MPGP PP 3 plus 2