Produkcja biodiesla

Biodiesel jest paliwem odnawialnym pochodzącym z olejów roślinnych, zużytych olejów spożywczych i tłuszczów zwierzęcych. Alfa Laval dostarcza zarówno standardowe rozwiązania dla produkcji biodiesla na małą skalę, jak i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania dla produkcji przemysłowej na dużą skalę. Rozwiązania Alfa Laval są zaprojektowane specjalnie do produkcji biodiesla i łączą w sobie wysoką sprawność i wydajność oraz niskie zużycie energii.

Biodiesel production 640x360

Alfa Laval’s comprehensive product range provides complete thermal and separation solutions for pre-treatment, transesterification, washing, drying, methanol recovery and glycerin purification.

Kompleksowy asortyment produktów firmy Alfa Laval oferuje kompletne rozwiązania termiczne i separacyjne do wstępnego oczyszczania, transestryfikacji, mycia, suszenia, odzyskiwania metanolu i oczyszczania gliceryny.

Pre-treatment

For generations, Alfa Laval has helped customers in the edible fats and oils industries to optimize their processes. Alfa Laval plate heat exchangers, high-speed separators and mixers are used in this initial phase, which removes impurities from vegetable oil feedstock.

Od wielu pokoleń Alfa Laval pomogła klientom w spożywaniu tłuszczów i przemysłu naftowego, aby zoptymalizować swoje procesy. W tej początkowej fazie stosuje się wymienniki płytowe Alfa Laval, szybkoobrotowe separatory i mieszarki, które usuwa zanieczyszczenia z surowców roślinnych.

Transesterification

Alfa Laval high-speed separators remove the glycerin from biodiesel. These separators also remove impurities and other harmful compounds that could affect biodiesel quality. Compact Alfa Laval heat exchangers help optimize processing yields as well as energy consumption.

Separatory wysokowydajne Alfa Laval usuwają glicerynę z biodiesla. Te separatory usuwa również zanieczyszczenia i inne szkodliwe związki, które mogą wpływać na jakość biodiesla. Kompaktowe wymienniki ciepła Alfa Laval pozwalają optymalizować wydajność przetwarzania, jak również zużycie energii.

Washing and drying

Compact Alfa Laval gasketed semi-welded and fully welded plate heat exchangers are ideal for use in biodiesel purification. Our inline static mixers provide a good washing effect. The high-speed separators ensure efficient water removal in one or two stages, and Alfa Laval decanter centrifuges deal with high solid concentrates, separating out salts.

Kompaktowe wymienniki półelementowe i całkowicie zgrzane płytowe Alfa Laval są idealne do stosowania w oczyszczaniu biodiesla. Nasze liniowe mieszadła statyczne zapewniają dobry efekt mycia. Szybkie separatory zapewniają skuteczne usuwanie wody w jednym lub dwóch etapach, a wirówki firmy Alfa Laval dotyczą wiotkich koncentratów, oddzielając sole.

Methanol recovery and glycerin purification

Glycerin is a by-product from biodiesel production during the transesterification process. The excess methanol from this glycerin by-product can be recovered using a combination of heat and condenser equipment.

Gliceryna jest produktem ubocznym z produkcji biodiesla w procesie transestryfikacji. Nadmiar metanolu z tego produktu ubocznego gliceryny można odzyskać stosując kombinację sprzętu ciepła i kondensatora.

The fully counter-current flow path in Alfa Laval plate condensers provides big benefits, leading to lower methanol temperatures, which in turn gives higher yields of methanol recovered.

W pełni przeciwbieżna droga przepływu w kondensatorach płytowych Alfa Laval zapewnia duże korzyści, prowadząc do obniżenia temperatury metanolu, co z kolei daje wyższą wydajność metanolu odzyskanego.